Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด แพร่

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.แพร่)1

...เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.แพร่) หางาน - บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.แพร่) Share บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.แพร่) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน .นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร.ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ .สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า.ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ รวมทั้งข้อมูลคุณสมบัติทางด้านอาชีพ.ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในระยะ เดือนแรก .นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร.หากมีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์สินเชื่อบริการสินเชื่อในภาคสนามจะพิจารณาเป็นพิเศษ.วุฒิการศึกษาในระดับ ม., ปวช., ปวส. ปริญญาตรี (ทุกสาขา).มีความรู้ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี.มีรถจักรยานยนต์สามารถนำมาใช้ในงานได้.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ แพร่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


แพร่ 23 พฤษภาคม 2561


e commerce

...e commerce หางาน - บริษัทฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด e commerce Share บริษัทฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด e commerce พฤษภาคม ระดับเงินเดือน เพื่อเพิ่มช่องทางในการทำการตลาดขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าบริการให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าบริการ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น . เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคโดยไม่ต้องเสียเวลา ในการเดินทางมาซื้อสินค้าบริการด้วยตนเอง เพราะสามารถที่จะดำเนินกิจการได้ตลอด .ขยันทำงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการบริษัทโบนัสประจำปีเบี้ยขยันค่าล่วงเวลาเงินช่วยเหลืออุปสมบทเงินช่วยเหลือกรณีแต่งงานเงินช่วยเหลือฌาปนกิจมีเครื่องแบบพนักงานประกันอุบัติเหตุ ชมตรวจสุขภาพประจำปีสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส)เงินกู้ยื่มดอกเบี้ยพิเศษซื้อสิ้นค้าของบริษัทราคาพิเศษประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนกิจกรรมพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเบอร์โทรทศัพท์ - สอบถาม บริษัทฮาร์ดแวร์เฮาส์ จำกัด / หมู่ที่ ถนน เทพรัตน กม. ตำบลบางเ...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561


Content Writer1

...Content Writer หางาน - บริษัท เอ.สมาร์ทเบรนคิดส์เวิลด์ จำกัด Content Writer Share บริษัท เอ.สมาร์ทเบรนคิดส์เวิลด์ จำกัด Content Writer พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . เขียนสร้างสรรค์ Content บน Social Media ต่าง ๆ. ดูแลเนื้อหางานเขียนที่รับผิดชอบ.อัพเดทเนื้อหา สื่อออนไลน์ของบริษัทฯลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าว เพื่อมาเรียบเรียงนำเสนอในสื่อที่รับผิดชอบ. บริหารจัดการ Social Media ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย. จัดทำ E-Newsletter. ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ เนื้อหา ก่อนนำเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสคร์ , วารสารศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความคิดสร้างสรรค์,ช่างสังเกต, ใส่ใจรายละเอียด ตามเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ.มีทักษะการฟัง พูด อ่านภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี.ทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บริหารเวลาได้เป็นอย่างดี.สามารถติดตาม trend สามารถนำสิ่งที่เป็นที่นิยม มาปรับใช้กับการตลาดได้.หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ, copywriting, การเขียนเพื่อ SEO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน กระตือรือร้น ขยัน สามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้ คลองสาน,ธนบุรี, บางกอกใหญ่ ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤษภาคม 2561


HR Manager-

...HR Manager- หางาน - โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท HR Manager Share โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท HR Manager พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,++ - รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน- กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท- ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนกำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง, พัฒนาระบบสวัสดิการ, กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้าย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน ตลอดจนการปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ- ตรวจสอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา- ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอรักษาเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานพัฒนาตนเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมด้านการบริหารงานบุคคล ด้านอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ- กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคมปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .ชายหญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขานิติศาสตร์,บริหารธุรกิ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤษภาคม 2561


UpdateรับสมัครPCเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ สนใจติดต่อคุณอั้ม083-988-5068อัพเดตสาขา 11 พ.ค. 2561 ด่วนม

...ไผ่ ขอนแก่น) HABIG C (ฉะเชิงเทรา) HABIG C (ชลบุรี) AV/HABIG C (ปทุมธานี) AV/HABIG C (เพชรเกษม) AVBIG C (ภูเก็ต) AV/HABIG C (สกลนคร) AVBIG C (ตาด) AVBIG C EXTRA (แจ้งวัฒนะ) AVBIG C EXTRA (อิสระภาพ) AV/HABIG C EXTRA (พระราม ) AV/HABIG C EXTRA (รามอินทรา) AVBIG C EXTRA (สุขาภิบาล ) AVBIG C EXTRA (สุวินทวงษ์) AVBIG KIANG ELECTRIC (หัวหิน) AV/HABIG ONE ELETRONICS (อุทัย ธานี) AVDO HOME (บางบัวทอง) AVGSE CORPORATION (คอเปอร์เรชั่น) AV/HAHITECH CENTER (สกลนคร) AVHOMEPRO (บางเสร่) HAHOMEPRO (ชุมพร) AVHOMEPRO (กัลปพฤกษ์) AVHOMEPRO (ปราจีนบุรี) HAHOMEPRO (สุราษฎร์ธานีเลี่ยงเมือง) AVHOMEPRO (เทอร์มินอล โคราช) AV/HAHOMEPRO (พระราม ) HAHOMEPRO (พระราม ) HAHOMEPRO (ระยอง) HAHOMEPRO (สระบุรี) AVINDEX (แจ้งวัฒนะ) AV/HAJ.CHARASSAENG SALES AND SERVICE (ลาดพร้าว ) ACSLEAMTHONG ROI ET (เมืองร้อยเอ็ด) AV/HAMAY FAIR (ยะลา) AV/HAMULTI PRO (เมกา บางนา) AVNEW TECHNIC (หัวถนน นครศรีธรรมราช) AV/HAPOWER BUY (บางนา) HAPOWER BUY (พระราม ) HAPOWER BUY (เมืองอุดรธานี) HAPOWER BUY (รามอินทรา) HAPOWER BUY (โรบินสัน ฉะเชิงเทรา) HAPOWER BUY (โรบินสัน รังสิต) HAPOWER BUY (โรบินสัน ศรีราชา) AVPOWER BUY (ซีคอนสแควร์) HAPOWER BUY (UPC เชียงใหม่) HAPRASERT TELEVISION (ขอนแก่น) AV/HASAHAKRAN RAMINTRA (รามอินทรา) AV/HASANGUANCHAI KLONGLAN_STAR CLUB (กำแพงเพชร) AV/HASEANG TOKYO (ชุมพร ) HASEREE ELECTRIC (หนองบัว ลำภู) AV/HASIAM GLOBAL (จันทบุรี) AV/HASIAM GLOBAL (ลำปาง) AV/HASIAM MAKRO (หนองจอก) AV/HASIAM MAKRO (บุรีรัมย์) AVSIAM MAKRO (ชุมแพ) AV/HASIAM MAKRO (ลาดพร้าว) AVSIAM MAKRO (เพชรบุรี) AV/HASIAM MAKRO (...


ทุกจังหวัด 11 พฤษภาคม 2561


พนักงาน Past time

...พนักงาน Past time หางาน - G.I.C.AT NICECO.,LTD. พนักงาน Past time Share G.I.C.AT NICECO.,LTD. พนักงาน Past time พฤษภาคม ระดับเงินเดือน คอมมิชชั่นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การซื้อหนือนำเข้าผลิภัณฑ์มาจำหน่าย เป็น% จำหน่ายหาข้อมูลสินค้าที่จะสั่งเข้ามาประกอบผลิตกับผู้ผลิตวัสดถอุปกรณ์ที่ทางบริษัทคัดเลือกจำเป็นต้องใช้เพื่อนำมาประกอบทำสินค้า ตามแบบที่ต้องการ จากผู้ค้าในAlibaba โดยบริษัทเป็นสมาชิกในเว็บนี้ ซี่นส่วนจากโรงงานผู้ผลิตต่างๆเมื่อนำขิ้นส่วนเข้ามาประกอบเสร็จก็ผู้ที่เป็นฝ่ายขายออนไลน์ก็สามารถลงโพสขายในเว็บไซด์สื่ออื่นๆ ไม่ต้องบริษัท ทุกวัน ทำงานที่บ้านได้ .มีความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐาน.สามารถเข้าใช้งานในสื่อการขายออนไลน์ได้เป็นอย่างดี.สร้างหน้าเพจใน สื่อโซเชียลในการเผยแพร่จำหน่ายสินค้าได้.สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทั่งพูด อ่าน เขียน ได้ สามารถตอบส่งการสื่อสารให้กับลูกค้าได้.ทำรายงานการสรุปยอดขายในแต่ละสัปดาห์ได้ ใน สั่งซื่อในแต่ละแบบให้กับบริษัท ผลิตสั้งเข้ามาประกอบผลิตได้.มีไหวพริบในการสนธนาผ่านทางอีเมลเพื่อต่อรองราคาทั้งซื้อขายได้.รับรายได้เป็นค่าคอมมิขชชันได้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า %/หน่วยการจำหน่าย.มีความมุ่งมันตั้งใจแคิดต่อยอดเพื่อจะกระจายสินค้าได้ในช่องทางอื่นๆ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนเป็นโบนัสต่างหาก.สามารถทำยอดขายได้ตามเป่...


ฉะเชิงเทรา 11 พฤษภาคม 2561


Graphic designer

...Graphic designer หางาน - บริษัท ยูนิคอร์น อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Graphic designer Share บริษัท ยูนิคอร์น อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Graphic designer พฤษภาคม ระดับเงินเดือน + ทำงานด้านการออกแบบกราฟิก ภาพประกอบ หนังสือ สื่อโฆษณา อินโฟกราฟิก กราฟิกสำหรับสื่อโซเชียลมีเดียถ้ามีผลงานออกแบบ นำเสนอมาเพื่อให้พิจารณาได้ .เพศชาย/หญิง, อายุไม่เกิน ปี.วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีพื้นฐานโปรแกรมด้านงานออกแบบโปรแกรม illustration / photoshop / indesign.ออกแบบโฆษณา จัดทำ เผยแพร่.จัดทำเอกสารขออนุญาตประกอบ ผลิตโฆษณา.เก็บรวบรวม เรียบเรียง สร้างโปรไฟล์เอเจนซี่โฆษณา.มีใจรักการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารอัพเดทอยู่ตลอด.สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้.หากพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sadubrubfang UnicornInternetShopโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสถานที่ปฏิบัติงาน อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น ห้อง ...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤษภาคม 2561


พนักงานสำรวจ1

...พนักงานสำรวจ หางาน - บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด พนักงานสำรวจ Share บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด พนักงานสำรวจ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . เป็นผู้ช่วยช่วยโฟร์แมนสำรวจ ในการให้ระดับ วางแนว .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. แผนกวิชาช่างสำรวจ, ช่างสำรวจ ขึ้นไป.มีความขยัน อดทน.สามารถออกปฏิบัติงานต่างพื้นที่ได้ แพร่ . ประกันสังคม. เสื้อฟอร์ม. ที่พัก . อาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสมัครด้วยตนเองสัมภาษณ์ผ่าน สามารถเริ่มงานได้ทันที - สอบถาม บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด / ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรสาร ...


แพร่ 08 พฤษภาคม 2561


โฟร์แมนสำรวจ

...โฟร์แมนสำรวจ หางาน - บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด โฟร์แมนสำรวจ Share บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด โฟร์แมนสำรวจ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ . วางแผน ทำการสำรวจพื้นดิน ท้องน้ำ, วางหมุดหลักฐาน GPS., งานวงรอบ (traverse). สามารถทำการคำนวณเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับงานสำรวจ การหาค่าพิกัดโดยใช้กล้อง Line, กล้อง Total Station . สามารถตรวจสอบ ปรับกล้องรังวัด เครื่องมือสำรวจอื่นๆได้ รวมถึงการคำนวณค่าพิกัดต่างๆได้อย่างแม่นยำ. สำรวจ สั่งงานผู้ช่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด เพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆ ความสูงชัน เส้นมุม ความสูงต่ำของพื้นดิน ข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวดิน พื้นที่ใต้ดิน พื้นที่ใต้ท้องน้ำ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ทักษะในการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์สำรวจทุกประเภท.มีประสบการณ์ในงานสำรวจ ปีขึ้นไป.มีภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ แพร่ อาหาร ที่พัก เบี้ยเลี้ยง รถประจำ เสื้อยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม งานบุคคล ธุรการ บริษัท แพร่ธำร...


แพร่ 03 พฤษภาคม 2561


พนักงานควบคุมเครื่องจักร UJ440

...พนักงานควบคุมเครื่องจักร UJ หางาน - บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด พนักงานควบคุมเครื่องจักร UJ Share บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด พนักงานควบคุมเครื่องจักร UJ เมษายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ปฏิบัติงานประจำโรงโม่ จ.แพร่ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ทำงาน.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป แพร่ . ประกันสังคม. อาหาร/ที่พัก. เสื้อยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม งานบุคคล ธุรการโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด / ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรสาร ...


แพร่ 20 เมษายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 27 หน้า หน้าถัดไป >>