Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด อำนาจเจริญ

งานช่างเทคนิค วุมิการศึกษา ปวส.(ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตกรรม) ประจำ การเคหะแห่งชาต

...งานช่างเทคนิค วุมิการศึกษา ปวส.(ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตกรรม) ประจำ การเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานช่างเทคนิค วุมิการศึกษา ปวส.(ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตกรรม) ประจำ การเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานช่างเทคนิค วุมิการศึกษา ปวส.(ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตกรรม) ประจำ การเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ปฏิบัติงานด้านช่าง สาขาใดสาขาหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจสถานที่สำหรับก่อสร้าง การรังวัด ตรวจสอบที่ดิน ช่วยออกแบบ เขียนแบบโครงการก่อสร้าง แบบไฟฟ้า/สุขาภิบาล ช่วยควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร/ถนน/ท่อระบายน้ำ/ทางเท้า ช่วยคัดลอก/ย่อ/ขยาย/แก้ไขแบบต่างๆ ช่วยประมาณราคาค่างานก่อสร้าง ช่วยการสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคมาประกอบการวิจัย ช่วยสร้าง/ซ่อม/ประกอบ/ดัดแปลง/ติดตั้งบำรุงสวนสาธารณะ เครื่องจักรเครื่องยนต์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับโลหะไฟฟ้า อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


งานออกแบบและวางสื่อโฆษณา วุฒิการศึกษา ปวส. ประจำการเคหะแห่งชาติ

...งานออกแบบและวางสื่อโฆษณา วุฒิการศึกษา ปวส. ประจำการเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานออกแบบวางสื่อโฆษณา วุฒิการศึกษา ปวส. ประจำการเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานออกแบบวางสื่อโฆษณา วุฒิการศึกษา ปวส. ประจำการเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ออกแบบสื่อโฆษณา งานภาพพิมพ์สื่อโฆษณาทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆได้- ออกแบบตกแต่งสถานที่เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ในการขายโครงการ- เรียบเรียงข้อมูลภาพถ่าย เพื่อจัดทำรูปเล่มในการผลิตเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ - ถ่ายภาพนิ่งสไลด์(สีขาว/ดำ) .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. .มีความรู้ทางด้าน Computer Graphics โปรแกรมต่างๆ สามารถออกแบบสื่อโฆษณา งานภาพพิมพ์สื่อโฆษณาธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ได้.มีความสามารถในการออกแบบตกแต่งสถานที่เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ในการขายโครงการ.มีความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูลภาพถ่าย เพื่อจัดทำรูปเล่มในการผลิตเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ.มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งสไลด์(สีขาว/ดำ) ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


งานการเงินและบัญชี วุฒิการศึกษา ปวส ประจำ การเคหะแห่งชาติ

...งานการเงินและบัญชี วุฒิการศึกษา ปวส ประจำ การเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานการเงินบัญชี วุฒิการศึกษา ปวส ประจำ การเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานการเงินบัญชี วุฒิการศึกษา ปวส ประจำ การเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- บันทึกข้อมูลหักบัญชีธนาคารประจำเดือน พิมพ์รายงานการหักบัญชีธนาคาร ตรวจสอบก่อนส่งให้ สช.- ตรวจสอบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบทวงหนี้/ใบแจ้งหนี้-พิมพ์รายงานปิดงานรายวันแยกตามโครงการ บันทึกข้อมูลรับชำระลงระบบ GL - ประมวลผลข้อมูล พิมพ์รายงานหนี้ค้างชำระเพื่อส่งให้ สช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป- รับใบเสร็จรับเงิน/ใบทวงหนี้/ใบแจ้งหนี้ จากบริษัทผู้รับจ้างพร้อมตรวจสอบก่อนส่งไปรษณีย์ .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. .สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .พ...


กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2561


งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) วุฒิ ปวส. ประจำ การเคหะแห่งชาติ

...งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) วุฒิ ปวส. ประจำ การเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) วุฒิ ปวส. ประจำ การเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) วุฒิ ปวส. ประจำ การเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ประสานงานกับบุคคลภายในภายนอกหน่วยงาน- ให้บริการข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการ ตรวจสอบเอกสารการจองสิทธิบ้านเอื้ออาทร- ปฏิบัติงานธุรการ ติดตามหนี้ รับคำร้องลูกค้า ทำเรื่องลูกค้าเข้าสถาบันการเงิน-ปฏิบัติงานสัญญา/พิมพ์สัญญา จัดทำสัญญาให้กับสำนักงานเคหะชุมชน ตรวจสอบเอกสารสัญญา ทำสัญญากับผู้เช่า/เช่าซื้อ จัดทำทะเบียนลูกค้า- รับผิดชอบโครงการ ควบคุม รับคำร้อง ออกหนังสือรับรองติดตามหนี้จัดระเบียบชุมชน .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส. .สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้.พร้อมเริ่มงานทันที...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ธุรการ (วุฒิ ปวส) ประจำ การเคหะแห่งชาติ

...ธุรการ (วุฒิ ปวส) ประจำ การเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรการ (วุฒิ ปวส) ประจำ การเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรการ (วุฒิ ปวส) ประจำ การเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- รับ-ส่งหนังสือในระบบงานสารบรรณ (E-Document) จัดส่งหนังสือ/เอกสารภายในการเคหะแห่งชาติรวมทั้งจัดเก็บดูแลเอกสารต่างๆ- ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส..สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี ,พิมพ์ดีดคล่อง Thai , Eng.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้.พร้อมเริ่มงานทันที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม)

...ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม) หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ช่างเทคนิค วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสถาปัตยกรรม) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่ปฏิบัติงานด้านช่างสาขาใดสาขาหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจสถานที่สำหรับก่อสร้าง การรังวัติ ตรวจสอบที่ดิน ช่วยออกแบบ เขียนแบบโครงการก่อสร้าง แบบไฟฟ้า/สุขาภิบาล ช่วยควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร/ถนน/ห่อระบายน้ำ/ทางเท้า ช่วยคัดลอก/ย่อ-ขยาย/แก้ไขแบบต่างๆ ช่วยประมาณราคาค่างานก่อสร้าง ช่วยการสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิคมาประกอบการวิจัย ช่วยสร้าง/ซ่อมประกอบ/ดัดแปลง/ติดต้องบำรุงสวนสาธารณะ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับโลหะไฟฟ้า อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช (ช่างสำรวจ ช่างโย...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) ประจำ การเคหะแห่งชาติ

...งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) ประจำ การเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) ประจำ การเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานจัดการทรัพย์สิน (ช่วยเอื้ออาทร) ประจำ การเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ประสานงานกับบุคคลภายในภายนอกหน่วยงาน- ให้บริการข้อมูลข่าวสารรายละเอียดโครงการ ตรวจสอบเอกสารจองสิทธิบ้านเอื้ออาทร .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นได้ .มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้.พร้อมเริ่มงานทันที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


ธุรการ (วุฒิ ปวช) ประจำ การเคหะแห่งชาติ

...ธุรการ (วุฒิ ปวช) ประจำ การเคหะแห่งชาติ หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรการ (วุฒิ ปวช) ประจำ การเคหะแห่งชาติ Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรการ (วุฒิ ปวช) ประจำ การเคหะแห่งชาติ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- รับ-ส่งหนังสือในระบบงานสารบรรณ (E-Document) จัดส่งหนังสือ/เอกสารภายในการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งจัดเก็บดูแลเอกสารต่างๆ- ดูแลรักษา เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ .เพศหญิง/ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ .พร้อมเริ่มงานทันที กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม zenyaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ -...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบริการ (งานดูแลสวนทั่วไป งานผลิตน้ำดื่ม)

...พนักงานบริการ (งานดูแลสวนทั่วไป งานผลิตน้ำดื่ม) หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบริการ (งานดูแลสวนทั่วไป / งานผลิตน้ำดื่ม) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานบริการ (งานดูแลสวนทั่วไป / งานผลิตน้ำดื่ม) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่ทำสวน ดูแล บำรุง รักาาต้นไม้ ปลูกต้นไม้ จัดทำสวน ทำสนามหญ้า รวมทั้งเก็บบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลิตน้ำดื่ม .เพศชาย.อายุ ปีขึ้นไป.ป. ขึ้นไป.มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบสูง.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี , แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ --,-, สำนักงานสุราษฎร์ธานี -- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงรับ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด)

...งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด) หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) งานช่วยขายโครงการ (ต่างจังหวัด) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ปฏิบัติงานในจังหวัด กทม/ จ.นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สระบุรี,สมุทรสงคราม,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,นครราชสีมา,บุรีรัมย์,ยโสธร,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี,แพร่- ปฏิบัติงานในระบบ Front End ในงานขาย งานสัญญา ตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงิน- ออกจดหมายเชิญผู้ได้สิทธิ์ที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้แล้ว มาดำเนินการทำสัญญาเมื่ออาคารว่างกรณีผู้ซื้อ(เดิม) ขอยิกเลิก/คืนอาคาร- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จองสิทธิโครงการบ้านเอื้ออาทรก่อนบันทึกข้อมูล- ตรวจสอบตวามถูกต้องของข้อมูลหลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว- ดำเนินการขายโครงการให้ลูกค้าเลือกอาคารพร้อมทำสัญญา- ดำเนินการรับเอกสารยื่นกู้ธนาคาร (post Finance)- รับคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจจะขาย กรณีธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อ เพื่อทำสัญญาเช่าซื้อ นำอาคารว่างออกขาย- รัคำร้องยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายกรณี กคช. ไม่จัดทำโครงการแนะนำลูกค้าให้เลือกโครงการอื่นแทน- ดำเนินการปิดสัญญา (เดิม) ที่ลูกค้ามายกเลิก เพื่อนำอาคารว่างออกขายใหม่ กรณีโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ กคช. ยังจัดทำโครงการ-จำทำบันทึกขออนุมัติคื...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 9 หน้า หน้าถัดไป >>