Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

ผู้ช่วยช่างรีดท่อคุมเครื่อง

... คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. - ปวช. ขึ้นไป.ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว.สามารถทำงานเป็นกะได้.พร้อมเรียนรู้งานตลอดเวลา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Leader (หัวหน้างานผลิต)สาขามหาชัย

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย /อายุไม่เกิน ปี.ช่างกลโรงงาน /ไฟฟ้า /ช่างยนต์ สาขาที่เก่ยวข้อง.มีภาวะผู้นำมีประสบการณ์ควบคุมการผลิต ปีขึ้นไป.ใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excell ได้คล่อง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Quality Control Supervisor (ด่วน)

...ติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอาหาร ปีขึ้นไป.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ดี.มีความรู้เรื่องหลักสุขาภิบาลโรงงานอาหาร.มีความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางเคมี จุลินทรีย์ต่างๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Goods Receiving Supervisor

...การจัดการการติดต่อสื่อสารได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ .มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี.สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี.ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้.สามารถเข้ากะได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Customer Service

.../ หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. - ปวส..ประสบการณ์ในการทำงาน - ปี สำหรับวุฒิ ม.-ป.ว.ช สำหรับวุฒิ ป.ว.ส ไม่ต้องมีประสบการณ์.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้.สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Operations Supervisor

... คุณสมบัติผู้สมัคร .มีความรู้ด้านการกระจายสินค้า.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี.ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้.สามารถเข้ากะได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Inventory Control

... .มีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน Stock คงคลัง ปีขึ้นไป.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี.สามารทำงานเป็นกะได้.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้.คุณวรัสยาพร โทร - จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Refrigerator Staff

...งานตามที่กฎหมายกำหนด หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย - ปี.ปวช.ขึ้นไป.ประสบการณ์ - ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการสาขาฝึกหัดประจำกรุงเทพปริมณฑล นครราชสีมา พิจิตร สมุทรสาคร

...ผู้จัดการสาขาฝึกหัดประจำกรุงเทพปริมณฑล นครราชสีมา พิจิตร สมุทรสาคร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขาฝึกหัดประจำกรุงเทพปริมณฑล นครราชสีมา พิจิตร สมุทรสาคร ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ( ประจำ กรุงเทพและ ปริมณฑล นครราชสีมา พิจิตร สมุทรสาคร ปราจีนบุรี บางแสน )

...ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ( ประจำ กรุงเทพและ ปริมณฑล นครราชสีมา พิจิตร สมุทรสาคร ปราจีนบุรี บางแสน ) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ( ประจำ กรุงเทพ ปริมณฑล นครราชสีมา พิจิตร สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ...


ทุกจังหวัด 27 มกราคม 2563