Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยง (PET FOOD)

...การศึกษา ป.โท-เอก สาขาสัตวศาสตร์,ประมง สาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ.มีทักษะด้านการใช้ Microsoft office ในระดับดี.หากมีประสบการทำงานงานวิจัยด้านวิจัยพัฒนาด้านอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

...้สมัคร .จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี.มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย ปี.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี.มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบสูง.มีทักษะการประสานงานมนุษยสัมพันธ์ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Sales Executive

...ัน อดทน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง.มีประสบการณ์ด้านการขายแบบ BB ทางด้านขวด PET เป่าฉีดพลาสติก.มีความสามารถด้านการวางแผน กลยุทธ์ การวิเคราะห์การเจรจาต่อรอง.มีความรอบรู้การตลาด คู่แข่ง ข้อมูลลูกค้า จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ประกันคุณภาพ (QA)

... .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.การศึกษาวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้าน QA ไม่น้อยกว่า ปี.มีทักษะในการวิเคราะห์ จัดทำข้อมูล.มีทักษะในการใช้เครื่องมือ ประเภทต่างๆ.สามารถเข้ากะได้ สามารถทำงานในวันเสาร์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการโรงงาน

... ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย/หญิง.วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป.มีประสบการณ์ - ปีขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านอาหารพิจารณาพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าสโตร์

...ารทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย/หญิง/ประเภท .วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS .การตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


พนักงานฝ่ายขายการตลาด

... หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด/การขาย.อัธยาศัย ดี ร่าเริง เเจ่มใส จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างกลึง

... ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปีขึ้นไป.มีทักษะเเละความสามารถในงานกลึงต่างๆ.วุฒิการศึกษา ม. ปวช มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างประกอบมอเตอร์

...หะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปี .เพศชาย.มีทักษะ ความสามารถในการถอดประกอบมอเตอร์.มีไหวพริบ การสังเกต เเละจดจำขั้นตอนการทำงาน.มีอัธยาศัยดี.ไม่ติดยาเสพติด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ช่างพันมอเตอร์

... ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปีขึ้นไป.มีทักษะเเละความสามารถในงานพันมอเตอร์.วุฒิการศึกษา ปวช /ปวส มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563