Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

Human Resource Information System (HRIS) - Specialist Officer

...า ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) เช่น SAP/Prosoft/Peoplesoft.สามารถใช้งานฐานข้อมูล พัฒนาเว็บไซท์ได้.มี Service mind ที่ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Production Manager (INTEQC Feed Co.Ltd.)

...ฯ.กล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใตภ้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ด้านการจัดการระบบโรงงานด้านการผลิต วางแผนการผลิตอย่างน้อย ปี .หากมีประสบการณ์ในด้านงานโครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องจักรโรงงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ .-. น. ประจำโรงงาน จ....


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายผู้อำนวยการฝ่าย ป้องกันโรคและสุขภาพอนามัยสุกร

...เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วยเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ คุณสมบัติผู้สมัคร .ป.ตรี ขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุ ปี ขึ้นไป.ประสบการณ์ ไม่ตำกว่า ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Sales Representative (INTEQC Wheat Flour Mill Co.Ltd.)

...ารขาย สำหรับธุรกิจ Modern Trade & Convenience Store.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Excel,Word,Power Point ได้เป็นอย่างดี.สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้.บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจสูง.สามารถขับขี่รถยนต์ได้มีใบขับขี่รถยนต์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาอาหารสัตว์เลี้ยง (PET FOOD)

...การศึกษา ป.โท-เอก สาขาสัตวศาสตร์,ประมง สาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ.มีทักษะด้านการใช้ Microsoft office ในระดับดี.หากมีประสบการทำงานงานวิจัยด้านวิจัยพัฒนาด้านอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

...้สมัคร .จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี.มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย ปี.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี.มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบสูง.มีทักษะการประสานงานมนุษยสัมพันธ์ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Sales Executive

...ัน อดทน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง.มีประสบการณ์ด้านการขายแบบ BB ทางด้านขวด PET เป่าฉีดพลาสติก.มีความสามารถด้านการวางแผน กลยุทธ์ การวิเคราะห์การเจรจาต่อรอง.มีความรอบรู้การตลาด คู่แข่ง ข้อมูลลูกค้า จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ประกันคุณภาพ (QA)

... .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.การศึกษาวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ด้าน QA ไม่น้อยกว่า ปี.มีทักษะในการวิเคราะห์ จัดทำข้อมูล.มีทักษะในการใช้เครื่องมือ ประเภทต่างๆ.สามารถเข้ากะได้ สามารถทำงานในวันเสาร์ได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการโรงงาน

... ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย/หญิง.วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป.มีประสบการณ์ - ปีขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านอาหารพิจารณาพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าสโตร์

...ารทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย/หญิง/ประเภท .วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS .การตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563