Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด สมุทรสาคร

ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนผลิต

...์ ขยัน อดทน.มีความรอบคอบ.กระตือรือร้นในการทำงาน เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา .มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ดีมาก.มีทักษะการสื่อสารที่ดีมาก สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงาน Operation อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


ธุรการฝ่ายขาย

... หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .มนุษย์สัมพันธ์ดี.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน .สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้.รักการเรียนรู้ตลอดเวลา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ภาษาจีน) นิคมสมุทรสาคร

...เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ภาษาจีน) นิคมสมุทรสาคร บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด ตำแหน่ง เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ภาษาจีน) นิคมสมุทรสาคร ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


Assistant Manager-Sale (ประจำนิคมสินสาคร สมุทรสาคร)

...Assistant Manager-Sale (ประจำนิคมสินสาคร สมุทรสาคร) บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด ตำแหน่ง Assistant Manager-Sale (ประจำนิคมสินสาคร สมุทรสาคร) ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ภาษาอังกฤษ) นิคมสมุทรสาคร

...เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ภาษาอังกฤษ) นิคมสมุทรสาคร บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด ตำแหน่ง เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ภาษาอังกฤษ) นิคมสมุทรสาคร ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ

...้งคราว.หากมีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด (มีการเดินทางปฎิบัติงานที่จังหวัด เพชรบูรณ์ จันทบุรี ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า (Quality Assurance)

... คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เทียบเท่า ทางด้านเคมีอาหาร วิศวะเคมี.หากมีประสปการณื จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

...รงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว.ไม่เคยต้องโทษมาก่อน เสพสารเสพติดทุกประเภท.หากขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

...่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร .จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป.สามารถซ่อมงาน ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องใช้ได้.กระตือรือร้นตั้งใจทำงาน.ผ่านการเกณฑ์ทหาร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรไฟฟ้า

...้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย.-.ปริญญาตรีขึ้นไป.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ...


สมุทรสาคร 27 มกราคม 2563