Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด ภูเก็ต

พนักงานขับรถตัก โรงงานบางละมุง

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน . ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ . รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ใช้งานรถตักอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานที่กำหนด กองเก็บวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ตรวจปริมาณวัตถุดิบคงเหลือรายวัน จัดทำรายงานรถตัก สนับสนุนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิตเบื้องต้น งานซ่อมบำรุงโรงงาน ความสะอาดโรงงาน . ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องจักร สภาพแวดล้อมภายในโรงงานให้มีความปลอดภัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชน . งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ Ms.Office , Internet, Email.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.รักการทำงานเป็นทีม.สามารถโยกย้ายไปทำงานจังหวัดอื่นๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ...


ชลบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานผลิตและบริการงานคอนกรีต โรงงานกม.10 (ชลบุรี)

...พนักงานผลิตและบริการงานคอนกรีต โรงงานกม. (ชลบุรี) บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานผลิตบริการงานคอนกรีต โรงงานกม. (ชลบุรี) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต ) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ) สรุปรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อ หัวหน้าโรงงาน หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.วุฒิ ปวส.ทุกสาขา.มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ Ms.Office , Internet, Email.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย ...


ชลบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานเกาะโพธิ์ (ชลบุรี)

...พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานเกาะโพธิ์ (ชลบุรี) บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานเกาะโพธิ์ (ชลบุรี) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ ) ทดสอบวัตถุดิบ ก้อนปูน ) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน ) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *กรณีไม่มีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย (สำหร...


ชลบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถตัก โรงงานศรีสองรัก

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน . ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ . รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ใช้งานรถตักอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานที่กำหนด กองเก็บวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ตรวจปริมาณวัตถุดิบคงเหลือรายวัน จัดทำรายงานรถตัก สนับสนุนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิตเบื้องต้น งานซ่อมบำรุงโรงงาน ความสะอาดโรงงาน . ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องจักร สภาพแวดล้อมภายในโรงงานให้มีความปลอดภัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชน . งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ Ms.Office , Internet, Email.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.รักการทำงานเป็นทีม.สามารถโยกย้ายไปทำงานจังหวัดอื่นๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เลย สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ...


เลย 27 มกราคม 2563


พนักงานผลิตและบริการงานคอนกรีต โรงงานบางน้ำจืด (พระราม2)

...พนักงานผลิตและบริการงานคอนกรีต โรงงานบางน้ำจืด (พระราม) บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานผลิตบริการงานคอนกรีต โรงงานบางน้ำจืด (พระราม) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต ) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ) สรุปรายงานการผลิตประจำวันเสนอต่อ หัวหน้าโรงงาน หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.วุฒิ ปวส.ทุกสาขา.มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ Ms.Office , Internet, Email.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานลาดกระบัง

...พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานลาดกระบัง บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานลาดกระบัง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ ) ทดสอบวัตถุดิบ ก้อนปูน ) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน ) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *กรณีไม่มีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย (สำหระบสาขาจะนะ) ...


สมุทรปราการ 27 มกราคม 2563


พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานโรจนะ-กบินทร์

...พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานโรจนะ-กบินทร์ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานโรจนะ-กบินทร์ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ ) ทดสอบวัตถุดิบ ก้อนปูน ) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน ) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *กรณีไม่มีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ปราจีนบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย (สำหระบสาขา...


ปราจีนบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานกม.10 (ชลบุรี)

...พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานกม. (ชลบุรี) บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานกม. (ชลบุรี) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ ) ทดสอบวัตถุดิบ ก้อนปูน ) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน ) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *กรณีไม่มีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ภูเก็ต,สมุย) .ค่าเสี่ยงภัย (สำหระบสาขาจะ...


ชลบุรี 27 มกราคม 2563


พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานทับช้าง

... บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต โรงงานทับช้าง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน ) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ ) ทดสอบวัตถุดิบ ก้อนปูน ) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน ) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน *กรณีไม่มีประสบการณ์ มีคนสอนงานให้ หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม./ปวช. ขึ้นไป.รักการทำงานเป็นทีม.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office , Internet , Email ได้เบื้องต้น เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถตัก โรงงานโรจนะ-กบินทร์

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ลักษณะการทำงาน . ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ . รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ใช้งานรถตักอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานที่กำหนด กองเก็บวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ตรวจปริมาณวัตถุดิบคงเหลือรายวัน จัดทำรายงานรถตัก สนับสนุนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิตเบื้องต้น งานซ่อมบำรุงโรงงาน ความสะอาดโรงงาน . ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องจักร สภาพแวดล้อมภายในโรงงานให้มีความปลอดภัย มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้กระทบกับชุมชน . งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.มีทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ Ms.Office , Internet, Email.รักการเรียนรู้พัฒนาตนเอง.รักการทำงานเป็นทีม.สามารถโยกย้ายไปทำงานจังหวัดอื่นๆ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ปราจีนบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ .โบนัสประจำปี .ปรับเงินเดือนประจำปี .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานนอกสถานที่) .ค่า .ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(กรณี่ทำงานนอกสถานที่) .ค่าเที่ยว(สำหรับพนักงานขับรถสิบล้อ) .ค่าครองชีพ(ตามพื้นที่จังหวัดสำหรับสาขา ...


ปราจีนบุรี 27 มกราคม 2563