Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด พังงา

ผู้ควบคุมงานระบบและโครงสร้าง (Foreman and ME Foreman)

...ผู้ควบคุมงานระบบและโครงสร้าง (Foreman and ME Foreman) หางาน - บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ควบคุมงานระบบโครงสร้าง (Foreman and M&E Foreman) Share บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ควบคุมงานระบบโครงสร้าง (Foreman and M&E Foreman) กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ. ประสานงานกับวิศวกรภาคสนามหัวหน้าคนงาน (Headman). ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง Shop drawing ในความรู้ความสามารถหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ เช่น ดูแลงานโครงสร้างภายใน, ภายนอก, งานระบบไฟฟ้า, ประปา, ตกแต่งภายใน(งานสถาปัตย์), งานสำรวจ. ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานงานก่อสร้าง. ประสานงานกับสโตร์เพื่อควบคุม ดูแลวัสดุหน้างาน. ถอดแบบหาปริมาณวัสดุที่จะสั่งซื้อ. ควบคุมค่าแรงคนงานให้สอดคล้องกับผลงานที่ทำได้. ดูแลความปลอดภัยของคนงานในระหว่างการทำงาน. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ความสำคัญในการปรับปรุงในส่วนที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน....


พังงา 22 กุมภาพันธ์ 2561


ธุรการประจำโครงการก่อสร้าง

... บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด ธุรการประจำโครงการก่อสร้าง กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ. งานบัญชี งานบุคคลกับสำนักงานใหญ่. จัดหาวัสดุราคาตามความต้องการของหน่วยงานในกรณีเร่งด่วน. บันทึก ควบคุมจัดเก็บเอกสารการรับส่ง-เอกสาร ในหน่วยงาน. กับร้านค้าเพื่อเปรียบเทียบต่อรองราคาวัสดุ. ตรวจสอบการรับการเบิกวัสดุประจำวัน รวมถึงควบคุมการใช้แบบแฟอร์มการรับเบิกวัสดุที่กำหนด (Formwork). ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินภายในหน่วยงาน. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องจักรเพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ประสานงานเพื่อขอใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อื่นๆ . นำส่งเอกสาร payment เบิกงวดงานผู้รับเหมา. จัดเก็บควบคุมเอกสาร โดยแบ่งแยก Folder เอกสารอย่าง ชัดเจน Master in, Manster out, RFA, RFI ฯลฯ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ความสำคัญในการปรับปรุงในส่วนที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน .มีประสบการณ์ ตั่งแต่ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี .ใช้คอมพิวเตอร์ ได้.มีความรู้ทางด้านการจัดเก็บเอกสาร.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ...


พังงา 22 กุมภาพันธ์ 2561


วิศวกรประมาณราคา 1

... - ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ . จัดทำควบคุมต้นทุนในโครงการก่อสร้างของบริษัท- . รายงานความก้าวหน้าของงาน (Progrees Report) . รายงานค่าใช้จ่าย (Cost Report) . รายงานการจ่ายเงินค่าแรง (Progrees Claim Monitoring Report) . วิเคราะห์ความเสี่งที่อาจเกิดขึ้นในสายงานที่รับผิดชอบ รายงานผู้บังคับบัญชรทราบ. กำหนดงบประมาณการก่อสร้างในโครงการ. จัดเตรียม ข้อมูล เอกสารเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุน. ตรวจสอบควบคุมปริมาณงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ. ประมาณราคางบประมาณงานก่อสร้างของโครงการที่ได้รับมอบหมาย. จัดทำเอกสารเบิกงวดงาน (Payment), งบประมาณรายรับรายจ่ายตามงวดงานตามตารางของ BOQ. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุน, ตรวจสอบสรุป การควบคุมต้นทุน. ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม. ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ความสำคัญในการปรับปรุงในส่วนที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการเตรียมความพร้อม ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย .ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต(วศบ.)เทียบเท่า.มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่ต่ำกว่า ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS.Office, MS.Excel MS.Project เป็นอย่างดี.สามารถ เขียน อ่าน พูด ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี.มีความรู้ด้าน CMC Construction Management.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ...


พังงา 22 กุมภาพันธ์ 2561


Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)1

...Draftsman (พนักงานเขียนแบบ) หางาน - บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด Draftsman (พนักงานเขียนแบบ) Share บริษัท ดีซีเอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด Draftsman (พนักงานเขียนแบบ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ ....


พังงา 22 กุมภาพันธ์ 2561


นักขายมีประสบการณ์

...แรกคุย ยังได้รับฟังข้อมูลใหม่ที่ครบครันที่สุดเท่าที่ลูกค้าเคยได้ยินมา จึงได้รับความสนใจขณะรับฟังเป็นอย่างมาก. งานขายประกัน ขายตรง ที่ต้องลิสท์รายชื่อญาติคนรู้จักซึ่งมีจำกัดทำให้โอกาส Present ต่ำ งานขายของเราโอกาส Present สูงนั้นหมายถึงโอกาสการขายสำเร็จสูง เพราะลูกค้าของเราคือทุกธุรกิจนับพันนับหมื่อนธุรกิจที่อยู่ในอำเภอเมือง โดยไม่ต้องลิสท์รายชื่อโทรนัดหมายให้เสียเวลาไม่ต้องเจอการถูกปฏิเสธจากลูกค้า เรามีระบบสอนงานขายผ่านการโทรทางไลน์ VDO ความยาว นาทีให้เป็นงานอย่างได้ง่ายดาย ประกอบกับเราจัดราคา Package โฆษณาที่ราคาถูกมาก จึงง่ายต่อเจ้าของธุรกิจจะตัดสินใจซื้อ ธุรกิจของเราไม่มีคู่แข่งยิ่งทำให้ง่ายต่อการขายที่จะทำยอดขายได้สูง รับรายได้ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ โอกาศดีมีครั้งเดียว รีบสมัครด่วน รับเฉพาะผู้ที่ชอบงานยุคใหม่ที่ไม่ต้องการงานที่มีออฟฟิสประจำ แต่ชอบงานอิสระงานยุคใหม่สามารถสื่อสารงานกับองค์กรได้โดยโทรเสียงผ่านทางไลน์ เนื่องจากขณะนี้มีคนสมัครมามาก ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น เพื่อสะดวกต่อทางบริษัท ขั้นตอนการสมัครงานขั้นตอนแรกส่งข้อมูลผู้สมัครเพียง ข้อด้านล่างนี้ทางไลน์โทรคุยเสียงผ่านทางไลน์เท่านั้น กรุณาแอดไลน์ที่ Line ID realbright ส่งข้อความมาดังนี้ . ชื่อ . อีเมล*หมายเหตุ งานไม่ใช่งานขายประกัน ไม่ใช่งานขายตรง ไม่มีการชวนลงทุนใดๆ ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คืองาน AE ขายโฆษณาปกติตามที่เขียนไว้ด้านบน บริษัทให้ค่าคอมสูงเพื่อเน้นรับคนมากความสามารถด้านงานขายทั่วประเทศมาก .ชาย-หญิง อายุ - ปี มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแท็บเล็ต มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นของตนเอง ...


พังงา 16 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดพังงา-

...เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดพังงา- หางาน - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดพังงา Share บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดพังงา กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , บาท + ค่าคอมมิชชั่น - ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ- เจรจากับลูกค้า- รายงานผลการยึดลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.วิ่งงานต่างจังหวัด ทำงานนอกเวลาได้.มีใบขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์.มีประสบการณ์ด้านยึดรถ ยึดทรัพย์บังคับคดี ลงพื้นที่ภาคสนามจะพิจารณาพิเศษ พังงา - เงินเดือนประจำ- ค่าคอมมิชชั่น- ประกันสังคม- ประกันอุบัติเหตุฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) / อาคารเจมาร์ท ชั้น - ถ.รามคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง -, - ,- ...


พังงา 12 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้จัดการเขต ประจำจังหวัดพังงา1

...ผู้จัดการเขต ประจำจังหวัดพังงา หางาน - บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการเขต ประจำจังหวัดพังงา Share บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการเขต ประจำจังหวัดพังงา มกราคม ระดับเงินเดือน . สรรหารับสมัครสมาชิก. ติดตามการสั่งซื้อของสมาชิก. ให้คำปรึกษาคำแนะนำในการขายสินค้าแก่สมาชิก .เพศหญิง.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. เทียบเท่าขึ้นไป.อายุตั้งแต่ - ปี.สามารถขับรถยนต์ได้.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.ชอบพบปะพูดคุย.รักอิสระ พังงา ...


พังงา 30 มกราคม 2561


ตัวแทนขายโฆษณาประจำจังหวัด ( ผู้ที่มีประสบการณ์งานขายได้คอม 60 )

...รายชื่อธุรกิจ เปรียบเทียบคล้ายกับสมุดหน้าเหลืองที่คนไทยเคยรู้จัก รวมรายชื่อธุรกิจของเราสำคัญต่อทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เว็บของเราจึงเป็นเว็บที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องลงโฆษณา จุดเด่นของเราคือมีแยกหมวดธุรกิจให้ชัดเจนดีกว่าเว็บดังระดับโลกที่มีอยู่ เว็บเรามีประโยชน์ต่อชาวไทยชาวต่งชาติ ) ขณะนี้เราเป็นบริษัทเดียวที่ทำสื่อออนไลน์ครบวงจรที่สุด โดยผูกขาดไร้คู่แข่ง ในโปรเจคแรกขณะนี้เรากำลังขยายตลาดไป จังหวัดทั่วประเทศไทย (ยกเว้น ก.ท.ม.) เราจึงรับตัวแทนขายที่เก่งเพียบพร้อมมีความรับผิดชอบเป็นมากทั่วประเทศไทย เรามีระบบสอนงานขายให้เป็นอย่างง่ายดาย ประกอบกับเราจัดราคา Package โฆษณาที่ราคาถูกมาก จึงง่ายต่อเจ้าของธุรกิจจะตัดสินใจซื้อ ธุรกิจของเราไม่มีคู่แข่งยิ่งทำให้ง่ายต่อการขายที่จะทำยอดขายได้สูง รับรายได้ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ โอกาศดีมีครั้งเดียว รีบสมัครด่วน รับเฉพาะผู้ที่ชอบงานยุคใหม่ที่ไม่ต้องการงานที่มีออฟฟิสประจำ แต่ชอบงานอิสระงานยุคใหม่สามารถสื่อสารงานกับองค์กรได้โดยผ่านทางไลน์ เนื่องจากขณะนี้มีคนสมัครมามาก ผู้สมัครต้องทำตามขั้นตอนนี้เท่านั้น เพื่อสะดวกต่อทางบริษัทขั้นตอนการสมัครงานสัมภาษณ์งานครั้งแรกทางไลน์อย่างเดียวเท่านั้น กรุณาแอดไลน์ที่ Line ID realbright*หมายเหตุ งานไม่ใช่งานขายประกัน ไม่ใช่งานขายตรง ไม่มีการชวนลงทุนใดๆ ไม่เสียค่าสมัคร ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คืองาน AE ขายโฆษณาปกติตามที่เขียนไว้ด้านบน บริษัทให้ค่าคอมสูงเพื่อเน้นรับคนมากความสามารถด้านงานขายทั่วประเทศมาก .ชาย-หญิง อายุ - ปี มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแท็บเล็ต มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เป็นของตนเอง ...


พังงา 20 มกราคม 2561


พนักงานขับรถส่งสินค้า แผนก Foods Service ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา ด่วนมาก (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)-

...พนักงานขับรถส่งสินค้า แผนก Foods Service ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา ด่วนมาก (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)- หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานขับรถส่งสินค้า แผนก Foods Service ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา ด่วนมาก (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานขับรถส่งสินค้า แผนก Foods Service ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา ด่วนมาก (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) มกราคม ระดับเงินเดือน , - , - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ป., ม., ม., ปวช..รู้เส้นทางเป็นอย่างดี.ทำงานสัปดาห์ละ วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์).เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้.รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ แผนก Foods Service ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา.สอบถามเพิ่มเติมโทร. -- คุณสุภาภรณ์, - คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) พังงา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณธเนศ -, คุณสุปราณี -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม ...


พังงา 15 มกราคม 2561


พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า ตำบลโคกกลอย ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา ด่วนมาก (สมัครพร้อม

...พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า ตำบลโคกกลอย ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา ด่วนมาก (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)- หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า ตำบลโคกกลอย ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา ด่วนมาก (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า ตำบลโคกกลอย ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา ด่วนมาก (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) มกราคม ระดับเงินเดือน , - , - เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ม.- ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่).รักงานขาย ชอบงานบริการ.ขยัน อดทนต่องานหนัก.ทำงานสัปดาห์ละ วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์).เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.สอบถามเพิ่มเติมโทร. -- คุณอาทิตย์ (ผู้จัดการศูนย์), -- คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล) พังงา .ประกันชีวิตอุบัติเหตุ .ค่ารักษาพยาบาล .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.เงินช่วยเหลือสมรส.เงินช่วยค่าคลอดบุตร .เงินช่วยเหลือณาปนกิจสงเคราะห์.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน .ตรวจสุขภาพประจำปี . เครื่องแบบพนักงาน.เงินโบนัสประจำปี ....


พังงา 15 มกราคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 10 หน้า หน้าถัดไป >>