Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน จังหวัด นครนายก

บรรณารักษ์ (Librarian)1

...บรรณารักษ์ (Librarian) หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา - บรรณารักษ์ (Librarian) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา บรรณารักษ์ (Librarian) สิงหาคม ระดับเงินเดือน N/A . ปฏิบัติงานบริหารงานด้านบรรณารักษ์ จัดหาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด . วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่หนังสือสื่ออื่นๆ รวมถึงทำบัตรรายการ บรรณานุกรม ดรรชนี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำออกบริการผู้ใช้ห้องสมุด . แนะนำบริการช่วยการค้นคว้า เพื่อช่วยผู้ใช้ห้องสมุดได้เข้าถึงสารสนเทศห้องสมุดที่มีไว้บริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด .วุฒิปริญญาโท สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ด้านทรัพยากรสารสนเทศ.มีความรู้ทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป.มีความรู้ทักษะในการให้บริการที่ดี นครนายก ประกันสังคม, หอพัก, รถรับ-ส่ง, เงินปรับประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันลาต่างๆ, งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน สมัครผ่านทาง E-mail ที่ e-mail hrstic.ac.th ...


นครนายก 18 สิงหาคม 2560


เลขานุการ (Secretary)1

...เลขานุการ (Secretary) หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา - เลขานุการ (Secretary) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขานุการ (Secretary) สิงหาคม ระดับเงินเดือน N/A . งานร่าง -โต้ตอบหนังสือ ที่เป็นทางการไม่เป็นทางการ . งานจดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม. การจัดทำหนังสือ /จดหมาย เพื่อประสานงานหน่วยงานภายในภายนอกวิทยาลัย. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี ทางด้านภาษาศาสตร์ ด้านงานเลขานุการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียน การตีความ สรุปสาระสำคัญ.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา.สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้.มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับดี.หากเป็นคนในพื้นที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ นครนายก ประกันสังคม, หอพัก, รถรับ-ส่ง, เงินปรับประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันลาต่างๆ, งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน สมัครผ่านทาง E-mail ที่ e-mail hrstic.ac.th - สอบถาม ...


นครนายก 18 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโครงการ ประจำจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครด่วน รายได้ดี มีสวัสดิการและความก้าวหน้าใ

...ะจำวัน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง. จัดทำรายงานประจำวันส่งเจ้าของงานส่งเข้า ฝ่ายวิศวกรรมบริหารโครงการ. สรุปรายการค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยหน้างาน ตรวจสอบยอดคงเหลือให้ตรงกับปัจจุบัน. สรุปชั่วโมงการทำงานของคนงานเพื่อจ่ายค่าแรงงานทุกวันที่ ของเดือน. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิงอายุ ปีขึ้นไป.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหาร การจัดการ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานธุรการ ประสานงานงานเอกสาร ปี ขึ้นไป.มีทักษะการใช้โปรแกรม word , excel ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะในการสื่อสาร, มนุษยสัมพันธ์ดี.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพชรบุรี -ปฎิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ - น.-สถานที่ปฎิบัติงาน รังสิต คลอง -สิทธิวันลาพักร้อน วัน สูงสุด วัน/ปี การลาอื่นๆ ตามกฎหมาย-โบนัส-ปรับเงินเดือนประจำปี-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ประกันสุขภาพกลุ่ม-ประกันชีวิต-ประกันสังคม-ค่าทำงานล่วงเวลา (บางงาน) -ค่า (บางงาน)-ค่าน้ำมันค่าพาหนะ (บางงาน)-เบี้ยเลี้ยงค่าที่พักกรณีเดินทางต่างจังหวัด (บางงาน)-เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (เช่น กรณีสมรส อุปสมบท ณาปนกิจ)-ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากร-ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-# (- คุณภาคภูมิ)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด เลขที่ / อาคารแอโรฟูลอิด ชั้น หมู่ ถนนรังสิต -...


เพชรบุรี 18 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin)1

...เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin) หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา - เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . รับ-ส่งเอกสาร. จัดเก็บเอกสารทางด้านธุรการ. ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป. ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก. พิมพ์เอกสารต่างๆ. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .จบการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่.มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.สามารถพิมพ์งานได้ไม่น้อยกว่า คำ/นาที ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย ปี นครนายก ประกันสังคม, หอพัก, รถรับ-ส่ง, เงินปรับประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันลาต่างๆ, งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน สมัครผ่านทาง E-mail ที่ e-mail hrstic.ac.th - สอบถาม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ หมู่ ถนนรังสิต-นครนายก...


นครนายก 18 สิงหาคม 2560


พนักงานแคชเชียร์บริการครัว(ประจำร้านHOT POTสาขา โลตัสนครนายก) ด่วน1

...พนักงานแคชเชียร์บริการครัว(ประจำร้านHOT POTสาขา โลตัสนครนายก) ด่วน หางาน - บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) - พนักงานแคชเชียร์/บริการ/ครัว(ประจำร้านHOT POTสาขา โลตัสนครนายก) ด่วน บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) พนักงานแคชเชียร์/บริการ/ครัว(ประจำร้านHOT POTสาขา โลตัสนครนายก) ด่วน สิงหาคม หลาย ระดับเงินเดือน ,ขึ้นไป . พนักงานบริการ- รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า เช่น แนะนำข้อมูลของร้าน, จัดหาที่นั่งให้ลูกค้า, ส่ง ขอบคุณลูกค้าเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จ เป็นต้น- รับผิดชอบงานรับออร์เดอร์ ดูแลลูกค้า เช่น แนะนำรายการอาหาร, จดบันทึกรายการอาหาร เครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง, ประสานงานกับแผนกครัว แผนกเครื่องดื่ม, ตามรายการอาหาร เครื่องดื่มให้ลูกค้า, บริการลูกค้าระหว่างที่ลูกค้ารับประทานอาหาร, ประสานงานในการเก็บเงิน. พนักงานครัว- รับผิดชอบงานจัดเตรียมอาหารเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า- รับผิดชอบงานดูแลความเรียบร้อยภายในครัว ทำความสะอาด จัดเก็บภาชนะ . พนักงานแคชเชียร์- รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน ตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง- ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน .เพศชาย/หญิง อายุ-ปี.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้างฯได้.หน้าตายิ้มแย้ม, แจ่มใส, มีใจรักในงานบริการ นครนายก ...


นครนายก 17 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา - พนักงานบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา พนักงานบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน N/A . ปิดงบประจำปี . รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินแยกประเภทในแต่ละเดือน. ตรวจนับทรัพย์สินที่มีการรับเข้า/แจ้งโอน/แจ้งย้าย/แจ้งซ่อม. กระทบยอดเงินฝากธนาคารได้. ปิดบัญชีรายเดือน รายปี. จัดทำประมาณการกำไรขาดทุน. บันทึกบัญชีการรับการจ่ายทั้งหมด บัญชีทรัพย์สิน ออก Invoice เรียกเก็บเงิน . งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง ชาย อายุระหว่าง - ปีขึ้นไป.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ - ปีขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีเป็นอย่างดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้.ละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้.กระตือรือร้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง.เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ สามารถติดตามงาน ประสานงานได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ นครนายก ประกันสังคม, หอพัก, รถรับ-ส่ง, เงินปรับประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันลาต่างๆ, งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน ...


นครนายก 16 สิงหาคม 2560


ช่าง ปูน เข้าแบบ เท ปูน แท่นเครื่อง

...ช่าง ปูน เข้าแบบ เท ปูน แท่นเครื่อง หางาน - บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - ช่าง ปูน เข้าแบบ เท ปูน แท่นเครื่อง บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ช่าง ปูน เข้าแบบ เท ปูน แท่นเครื่อง สิงหาคม ระดับเงินเดือน /วัน งาน สานเหล็ก เข้าแบบ เทปูน แต่ง ขอบ งานเทปูน แท่น เครื่อง หม้อแปลง แท่น ปั้ม น้ำ .ขยัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ / ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ถ รังสิตนครนายก ม ต ลำผักกูด อ ธัญบุรี จ ปทุมธานี / โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


หัวหน้างานอาคารสถานที่ (Building Supervisor)1

...หัวหน้างานอาคารสถานที่ (Building Supervisor) หางาน - วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา - หัวหน้างานอาคารสถานที่ (Building Supervisor) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หัวหน้างานอาคารสถานที่ (Building Supervisor) สิงหาคม ระดับเงินเดือน N/A . ดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ., แม่บ้าน, คนสวน, ช่างซ่อมบำรุง. ดูแลอำนวยความสะดวกในการใช้อาคาร , ห้องประชุม ของหน่วยงานภายในภายนอก. ดูแลสภาพอาคารสำนักงาน ระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย. ดูแลสภาพภูมิทัศน์ของวิทยาลัยให้ดูเป็นระเบียบ สวยงาม. จัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมก่อสร้าง, ไฟฟ้า สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการประสานงาน.มีประสบการณ์ งานอาคารสถานที่ไม่น้อยกว่า - ปี นครนายก ประกันสังคม, หอพัก, รถรับ-ส่ง, เงินปรับประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันลาต่างๆ, งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน สมัครผ่านทาง E-mail ที่ e-mail hrstic.ac.th - สอบถาม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเร...


นครนายก 16 สิงหาคม 2560


รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG (HEA) ประจำ Makroนครนายก

...รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG (HEA) ประจำ Makroนครนายก หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG (HEA) ประจำ Makroนครนายก บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG (HEA) ประจำ Makroนครนายก สิงหาคม ระดับเงินเดือน +คอมมิชชั่น แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น เครื่องซัก รายได้ , + คอมมิชชั่น+Incentiveทำงานวันล่ะ ชั่วโมงรวมเวลาพักหยุด วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ) .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน).- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี นครนายก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สนใจสมัครงาน คุณแฟ้ม --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณพี --- ID Line - สนใจสมัครงาน คุณบุ๋ม --- ID Line -- - สอบถาม บริษัท...


นครนายก 16 สิงหาคม 2560


ประกาศ รับสมัครพนักงานขายหน้าร้านและผู้ช่วยฝ่ายขาย จำนวนไม่จำกัด ด่วนจ้า

...ประกาศ รับสมัครพนักงานขายหน้าร้านและผู้ช่วยฝ่ายขาย จำนวนไม่จำกัด ด่วนจ้า หางาน - บริษัท พี.เจ.อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด - ประกาศ รับสมัครพนักงานขายหน้าร้านผู้ช่วยฝ่ายขาย ไม่จำกัด ด่วนจ้า บริษัท พี.เจ.อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ประกาศ รับสมัครพนักงานขายหน้าร้านผู้ช่วยฝ่ายขาย ไม่จำกัด ด่วนจ้า สิงหาคม - ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง ลักษณะงานในส่วนของบริการขายหน้าร้าน คือพนักงานขายหน้าร้านอาหารตามโรงเรียน ร้านอาหาร มินิมาร์ท ตามหน่วยต่างๆที่ทางบริษัทเปิดหน่วยส่วนของผู้ช่วยฝ่ายขาย อันนี้ลักษณะงานคือช่วยควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานประจำสาขาสาขาที่ต้องการด่วน - พญาไท- รัชดา- ลาดพร้าว- ธรรมศาสตร์รังงสิต- คลอง นครนายก- รพ.เปาโล สมุทรปราการ- คาร์เท็กซ์ประชานุกูล .อายุ -ปี.ไม่จำกัดเพศ .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ชอบบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม อื่นๆตามที่ตกลงกัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถสอบถาม นัดสัมภาษณ์งานได้ที่เบอร์ -, -ฝ่ายรับสมัครพนักงาน -ผู้จัดการทั่วไป - - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 32 หน้า หน้าถัดไป >>