Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตหนองแขม แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร

Sales Executives รับสมัคร.....ด่วน ( สวัสดิการ รายได้ดีมาก )

...Sales Executives รับสมัคร.....ด่วน ( สวัสดิการ รายได้ดีมาก ) หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด Sales Executives รับสมัคร.....ด่วน ( สวัสดิการ + รายได้ดีมาก ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด Sales Executives รับสมัคร.....ด่วน ( สวัสดิการ + รายได้ดีมาก ) เมษายน ระดับเงินเดือน - หาลูกค้า รับออเดอร์ บริการลูกค้าทังลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ รับผิดชอบงานขายงานการตลาดทังหมด . เพศชาย หญิง อายุระหว่าง - ปี .วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดสาขาอืนๆ ทีเกียวข้อง. มีประสบการณ์ทํางานทักษะด้านการขายอย่างน้อย ปี ขายจิวเวอร์รีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office อันได้แก่ Word, Excel, E-mail, Internet ได้อย่างคล่องแคล่ว .มีความซือสัตย์ รับผิดชอบในงาน .ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี .มีไหวพริบ มนุษย์สัมพันธ์ดี .มีใบขับขีรถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ บาท - เบียขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม ช่วยเหลืออืนๆ - งานเลียงประจ...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก...... ) -

...จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก...... ) - หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก...... ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก...... ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ - จัดการวางแผนงานด้านความปลอดภัย ร่วมกําหนดแนวทางมาตราฐานความปลอดภัย ให้คําปรึกษา แนะนําสนับสนุนทางด้านเทคนิคเกียวกับ ความปลอดภัย - ร่วมสอบสวนแก้ปัญหา รวมถึงหาแนวทางในการป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ .ชาย หญิง อายุ ขึนไป . วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการความปลอดภัย สาขาอืนๆ ทีเกียวข้อง .สามารถวางแผนกําหนด หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานได้ .มีภาวะความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้านําเสนอ ไหวพริบดี .มีความซือสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา .ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ทํางาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ บาท - เบียขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม ช่วยเหลืออืนๆ - งานเลียงประจําปี / จัดนําเท...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


พนักงานฝ่ายผลิต ( สวัสดิการ รายได้ ดีมาก ) -

...พนักงานฝ่ายผลิต ( สวัสดิการ รายได้ ดีมาก ) - หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต ( สวัสดิการ + รายได้ ดีมาก ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต ( สวัสดิการ + รายได้ ดีมาก ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ - ปฎิบัติงานในฝ่ายผลิต - ดูแลรักษาความสะอาดพืนทีปฏิบัติงาน - ตรวจสอบชินงานให้ถูกต้อง ก่อนส่งให้หน่วยงานถัดไป .เพศ ชาย/หญิง .วุฒิการศึกษา ป. ขึนไป. สามารถทําโอทีได้ เข้ากะได้ .มีความรับผิดชอบต่อหน้าที กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ซือสัตย์ ตรงต่อเวลา .หากมีประสบการณ์ด้านงานจิวเวอร์รี, งานทําทอง งานอืนๆ ทีเกียวข้องกับเครืองประดับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ .เงินเดือนตามประสบการณ์ความสามารถ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ บาท - เบียขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม ช่วยเหลืออืนๆ - งานเลียงประจําปี / จัดนําเทียว - กีฬาประจําปี งานกิจกรรมอืนๆ - ตรวจสุขภาพประจําปี - สวัสดิการอืนๆ ฯลฯหมายเหตุ * ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ * หยุดวันอาทิตย์ เข้ างานเวลา ...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


Sales Support ( รายได้ สวัสดิการ ดีมาก ) -

...Sales Support ( รายได้ สวัสดิการ ดีมาก ) - หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด Sales Support ( รายได้ + สวัสดิการ ดีมาก ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด Sales Support ( รายได้ + สวัสดิการ ดีมาก ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ - ประสานงานเชลล์, ลูกค้า ฝ่ายผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ติดตามสินค้าต่างๆ ให้ส่งมอบตามวันเวลาทีได้กําหนด - จัดทําเอกสารส่งสินค้า ( ใบส่งของต่างๆ ) - จําทําสต๊อคสินค้า ในแผนก - รับออร์เดอร์ลูกค้า - เปิดบิลขาย - งานด้านเอกสารต่างๆ ของฝ่ายขาย อืนๆ ทีได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง .อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด อืนๆ ทีเกียวข้อง .มีความขยัน, อดทน, กระตืนรือร้น, สู้งาน ไหวพริบดี . มีความพืนฐานภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ ( พูด/อ่าน/เขียน ).มีประสบการณ์ด้านประสานงานขายอย่างน้อย ปี ขึนไป ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ บาท - เบียขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม ช่วยเหลืออืนๆ - งานเลียงประจําปี / จัดนําเทียว - กีฬาประจําปี งานกิจก...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


ช่างควบคุมเครืองจักร ( ด่วน...มาก )

...ช่างควบคุมเครืองจักร ( ด่วน...มาก ) หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด ช่างควบคุมเครืองจักร ( ด่วน...มาก ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด ช่างควบคุมเครืองจักร ( ด่วน...มาก ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ รับผิดชอบงานการผลิตทีใช้เครืองจักร ดูแลเครืองจักร ตังปรับแต่งเครืองจักรให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล .เพศ ชาย .อายุ ปี ขึนไป.ปวช - ขึนไป สาขาช่างไฟฟ้า, เครืองกลสาขาอืน ๆทีเกียวข้อง .หากมีประสบการณ์ในการทํางานเกียวกับการดูแล ควบคุมเครืองจักรประเภทต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ .สามารถเรียนรู้งาน เข้าใจงานได้เร็ว .สามารถทํางานล่วงเวลา ( OT ) ได้ .สามารถเข้ากะได้. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ซือสัตย์ ตรงต่อเวลา ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ บาท - เบียขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม ช่วยเหลืออืนๆ - งานเลียงประจําปี / จัดนําเทียว - กีฬาประจําปี งานกิจกรรมอืนๆ - ตรวจสุขภาพประจําปี - สวัสดิการอืนๆ ฯลฯหมายเห...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


หัวหน้าช่างซ่อมบํารุงช่างซ่อมบํารุง( ด่วนมาก ) สัมภาษณ์ทราบผลทันที

...หัวหน้าช่างซ่อมบํารุงช่างซ่อมบํารุง( ด่วนมาก ) สัมภาษณ์ทราบผลทันที หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด หัวหน้าช่างซ่อมบํารุง/ช่างซ่อมบํารุง( ด่วนมาก ) สัมภาษณ์ทราบผลทันที Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด หัวหน้าช่างซ่อมบํารุง/ช่างซ่อมบํารุง( ด่วนมาก ) สัมภาษณ์ทราบผลทันที เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ * รับผิดชอบ ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า เครืองจักร อุปกรณ์ต่างๆ ระบบสาธาณูปโภคภายในบริษัท * อืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศ ชาย .อายุ - ปี .วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค อืนๆ ทีเกียวข้อง .มีประสบการณ์ในการทํางานซ่อมบํารุงเครืองจักรทัวไป อย่างน้อย ปี ขึนไป .มีความซือสัตย์ ขยัน อดทน . มีความระเอียด รอบครอบในการปฎิบัติงานทุกขันตอน . มีความรับผิดชอบสูง สามารถทํางานใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี.ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ . * ต้องการด่วนมาก......สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที * ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ ...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่สโตร์

...เจ้าหน้าที่สโตร์ หางาน - บริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด เจ้าหน้าที่สโตร์ Share บริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด เจ้าหน้าที่สโตร์ เมษายน ระดับเงินเดือน ,+++ - ดูแลสต็อกสินค้าในโกดัง - ตรวจเช็คสต็อกสินค้าทำการเบิก - จัดทำเอกสารในแผนก - สั่งประกอบ สลับ ดัดแปลงสินค้า เบิกสินค้า สั่งซื้อสินค้าในเครือ - ตัดสต็อกสินค้าจากบิลขายสมุดประจำวัน - บันทึกสินค้าซ่อมเคลม , สินค้าที่มีปัญหา - เขียนใบรับสินค้า .เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ.หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า สโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือน,เบี้ยขยัน,โบนัสประจำปี,ประกันสังคม,ชุดยูนิฟอร์ม,งานเลี้ยงประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม fluid fluid.motorโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 06 เมษายน 2561


เซล พนักงานขาย

...เซล พนักงานขาย หางาน - บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด เซล / พนักงานขาย Share บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด เซล / พนักงานขาย เมษายน ระดับเงินเดือน - เข้าพบ ดูแลลูกค้า ฐานลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม .เพศชาย-หญิง.มีใจรักด้านการขาย.มีประสบการณ์ด้านการขายในสินค้าประเภทนี้ ใกล้เคียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบสูง.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความตรงต่อเวลา ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทค่าคอมมิชชั่นตามยอดขายอินเซนทีฟค่าคอมมิชชั่นของบริษัท (แยกจากยอดขาย)เบี้ยขยันค่าน้ำมันค่าโบนัสปรับเงินเดือนประกันสังคมท่องเที่ยวประจำปีลาพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม bestsublimationthai bestsublimationthaiโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 06 เมษายน 2561


พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี รัตนาธิเบศน์)

...พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี รัตนาธิเบศน์) หางาน - บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี รัตนาธิเบศน์) Share บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด พนักงานขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค(ประจำบิ๊กซี รัตนาธิเบศน์) เมษายน ระดับเงินเดือน ขายทีวีเครื่องเสียงพานาโซนิค .เพศชาย / หญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.ขึ้นไป.มีความรู้ตัวสินค้า.มีประสบการณ์ขาย ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่.ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ แอนด์ ดับบลิว จำกัด / ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 เมษายน 2561


พนักงานขายประชาสัมพันธ์ (ประจำกรุงเทพ)1

...พนักงานขายประชาสัมพันธ์ (ประจำกรุงเทพ) หางาน - บริษัท คิว คอมแพค จำกัด พนักงานขายประชาสัมพันธ์ (ประจำกรุงเทพ) Share บริษัท คิว คอมแพค จำกัด พนักงานขายประชาสัมพันธ์ (ประจำกรุงเทพ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ โทรขายเพื่อประชาสัมพันธ์บริการ โครงการให้ลูกค้ารับทราบให้ตรงตามเป้าหมายในแต่ละวัน สอบถามรายละเอียดจากลูกค้ารับฟังความต้องการของลูกค้า รวมถึงอธิบายรายละเอียดการบริการเบื้องต้น ให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ประชุมสื่อสารข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าที่มีความสนใจให้กับผู้ที่รับผิดชอบในลำดับถัดไป สรุปงานการขายประชาสัมพันธ์ประจำวัน มีค่าคอมมิชชั่นกลุ่ม .เพศช/ญ อายุ - ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีไหวพริบในการประสานงาน.มีความรับผิดชอบในการทำงาน ต่อทีมงาน.เรียนรู้งานได้รวดเร็ว.หากมีประสบการณ์ในธุรกิจบริการเช่น การขายประกัน, ขายทางจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.หากจบคณะวิทยาศาสตร์การอาหารสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร - ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา , บาท - ทุนในการฝึกอบรมประจำปี , บาท- ประกันสังคม- ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ -...


กรุงเทพมหานคร 05 เมษายน 2561