Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวังใหม่ แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร

Mini Walk-In Marketing วันที่ 12 ธันวาคม 2560เวลา10.00-17.00 น.-

...Mini Walk-In Marketing วันที่ ธันวาคม เวลา.-. น.- หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) Mini Walk-In Marketing วันที่ ธันวาคม เวลา.-. น. Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) Mini Walk-In Marketing วันที่ ธันวาคม เวลา.-. น. ธันวาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท -ร่วมกำหนดแผนงานส่งเสริมการขายของศูนย์การค้า-จัดทำรายงานผลการส่งเสริมการขายงานกิจกรรมของศูนย์การค้า-กำหนดแผนการตลาดของศูนย์การค้า .ปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการ สาขาการตลาดที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ด้านการตลาด - ปี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


เจ้าหน้าที่เก็บเงินภาคสนาม (FCR)-

...เจ้าหน้าที่เก็บเงินภาคสนาม (FCR)- หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่เก็บเงินภาคสนาม (FCR) Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่เก็บเงินภาคสนาม (FCR) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ติดตาม ทวงถามหนี้ ประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้า ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นไปตามนโยบาย .เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป.มีทักษะในการสื่อสารเจรจาต่อรอง.มีใจรักบริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี.มีความขยัน , อดทน ,ซื่อสัตย์รับแรงกดดันได้ดี.มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองใบอนุญาตขับขี่.ไม่ติดเครดิตบูโร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสหกรณ์ออมทรัพย์เครื่องแบบพนักงานประกันสุขภาพฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ธำมรงค์Email tammarongtleasing.co.th - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่การเงิน (ทำงานศรีนครินทร์)-

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - - ประสานธนาคาร- ติดตามลูกหนี้ / เจ้าหนี้ / เอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน- สรุปรายการเงินกู้ยืมระหว่างกัน- ติดตามเอกสารประกอบ ตัดจ่าย ภงด. , , , - ดำเนินการตัดจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม- ตรวจสอบเอกสารใบสั่งจ่าย ตรวจสอบภาษี หัก ณ ที่จ่าย- ดำเนินการชำระเงินรายการสั่งซื้อจากต่างประเทศ- กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank reconciliation) .เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์งานด้านวิเคราะห์การเงิน ธุรกิจการเงิน การธนาคาร ปี ขึ้นไป.มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์, ประมวลผล.มีความละเอียดรอบคอบ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เครื่องแบบพนักงานค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน-นอก.ค่ารักษาฟัน.ตรวจสุขภาพประจำปี.ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.สหกรณ์ออมทรัพย์.โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงHRธำมรงค์ - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดการพื้นที่กิจกรรม1

...เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดการพื้นที่กิจกรรม หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดการพื้นที่กิจกรรม Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดการพื้นที่กิจกรรม พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .เสนอขายพื้นที่กิจกรรม ขายสื่อ โฆษณา ป้ายต่างๆภายในศูนย์การค้า.ทำงบทางการตลาด บริหารจัดงบ.รับฟังปัญหาต่างๆจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ .ปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการ สาขาการตลาดที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ -ปี ด้านการขายพื้นที่กิจกรรม สื่อ โฆษณา ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


Mini Walk-In Internal Audit วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา10.00-17.00 น.1

... บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) Mini Walk-In Internal Audit วันที่ ธันวาคม เวลา.-. น. พฤศจิกายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ. จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ. ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ. จัดทำกระดาษทำการรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ. ร่วมวิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้อง ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ. สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ. ทบทวนติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่เห็นชอบ .การศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ทำงาน - ปี ด้านการตรวจสอบภายใน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2560


Mini Walk-In Engineer วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา10.00-17.00 น.1

...Mini Walk-In Engineer วันที่ ธันวาคม เวลา.-. น. หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) Mini Walk-In Engineer วันที่ ธันวาคม เวลา.-. น. Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) Mini Walk-In Engineer วันที่ ธันวาคม เวลา.-. น. พฤศจิกายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในร้านค้าที่ตกแต่งใหม่. ตรวจสอบแก้ไขงานระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด. ประสานงานกับผู้รับเหมาร้านค้าเพื่อเข้าตรวจงานแก้ไขระบบไฟฟ้า. ซ่อมบำรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ร้านค้าพื้นที่ส่วนกลาง .การศึกษา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี. สาขาไฟฟ้า .ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า.ทักษะในงาน มีความรู้ด้านงานระบบไฟฟ้าระบบที่เกี่ยวข้องทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2560


Mini Walk-In Customer Service วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา10.00-17.00 น.

...ภายใน MBK Center . เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ให้บริการข้อมูลทาง ให้บริการข้อมูลทาง VDO Phone . รับแจ้งเหตุอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น การรับแจ้งคนพลัดหลง, การรับแจ้งทรัพย์สินสูญหาย การรับคืนทรัพย์สินที่เก็บได้, การรับแจ้งข้อร้องเรียนจากการใช้บริการ. เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหา ข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้า ร้านค้า . ประกาศเสียงตามสาย คนพลัดหลง ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ . จัดทำสปอตโฆษณาให้แก่ร้านค้าลูกค้าภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรมภายในศูนย์ฯ . ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอก เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ, ร้านค้ากิจกรรมต่างๆ ใน Information Desk, Shop Information ให้ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ. ให้บริการจำหน่ายสลาก / บัตรการกุศลต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. ต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มา ณ สำนักงาน ชั้น โดยประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ผู้มาร้องขอ .การศึกษา ปริญญาตรี.ประสบการณ์ทำงาน - ปี .ทักษะในงาน ทักษะในการให้บริการ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ.มีค่าทักษะทางภาษา ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่ธุรการและนักลงทุนสัมพันธ์

...องการลงทุนในบริษัทอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำวิเคราะห์กระแสเงินสดในอนาคต (ระยะเวลา ปี) ของกลุ่ม เอ็ม บี เค -ดำเนินงานที่เกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร .กาศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจ.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป ในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริหารธุรกิจ วิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์การลงทุน วิเคราะทางการเงิน วิเคราะห์สินเชื่อ วางแผนธุรกิจ พัฒนาธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน .สามารถวิเคราะห์งบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด) ได้.มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์.มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel PowerPoint เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.มีทักษะในการสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในภายนอกองค์กร (Communication skills).มีทักษะในการนำเสนอ (Presentation skills) เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีความคิดเป็นระบบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย.มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร งานที่รับผิดชอบ เพื่อนร่วมงาน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 กันยายน 2560


ติดตามหนี้ภาคสนาม(รถจักรยานยนต์) (TLS) เขตปราจีนบุรี-

...ชน) - ติดตามหนี้ภาคสนาม(รถจักรยานยนต์) (TLS) เขตปราจีนบุรี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ติดตามหนี้ภาคสนาม(รถจักรยานยนต์) (TLS) เขตปราจีนบุรี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้ ประนอมหนี้ค่าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด .ปวส. ขึ้นไป.บุคลิกดี สุภาพ.อายุ -ปี.มีรถมอเตอร์ไซค์, มีใบขับขี่.ผ่านเกณฑ์ทหาร.ไม่ติดเครดิตบูโร.ขยัน อดทน สามารถควบคุมตนเองควบคุมอารมณ์ในภาวะกดดัน.ขยัน อดทน สามารถควบคุมตนเองควบคุมอารมณ์ในภาวะกดดัน.*** ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่*** ปราจีนบุรี เครื่องแบบพนักงานค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน-นอก.ค่ารักษาฟัน.ตรวจสุขภาพประจำปี.ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.สหกรณ์ออมทรัพย์.โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานธำมรงค์Email tammarongtleasing.co.th - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


ปราจีนบุรี 28 สิงหาคม 2560


พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

...พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ หางาน - บริษัท เอส.เอส. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด - พนักงานเร่งรัดหนี้สินทาง บริษัท เอส.เอส. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด พนักงานเร่งรัดหนี้สินทาง สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ติดตามทวงถามหนี้ทาง .จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์.สามารถทำงานวันเสาร์ได้.มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายแรงงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- , - (ฝ่ายบุคคล)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอส.เอส. อินเตอร์ ลอว์ จำกัด จุฬาฯ ซอย ถนนพระราม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ รถเมล์สายที่ผ่าน , , ปอ., ปอ., ปอ.,ปอ. MRT สถานีสามย่าน ((ฝั่งจามจุรีแสควร์)) / BTS สยาม - , - (ฝ่ายบุคคล) โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 18 หน้า หน้าถัดไป >>