Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวังใหม่ แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร

Business Development

...Business Development หางาน - บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด Business Development Share บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด Business Development พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน รายละเอียดของงาน .บอกเล่าข้อมูลรายละเอียดแผนประกันได้อย่างน่าสนใจ ระบบการจัดการกรมธรรม์ออนไลน์ทีตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้า ในส่วนของโปรดักส์ ประกันการเดินทาง, ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ,ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินจาก อุบัติภัยต่างๆ ประกันรถยนต์.สร้างความสัมพันธ์ คู่ค้า เพือเพิมโอกาส ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อาทิเช่น ธุรกิจท่องเทียว อุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร อืน ๆ ให้ได้รู้จักแผนประกันบริการของบริษัท หนึงธุรกิจ อาจสนใจหลายโปรดักส์.ให้ข้อมูล แนะเป็นทีปรึกษางานด้านประกันภัย ความคุ้มครองกับลูกค้าธุรกิจ เพือให้ได้ความไว้วางใจกับลูกค้าในฐานะที ปรึกษา.ทําภารกิจ ตามจํานวนกิจกรรมของแต่ละทีม เพือให้ได้มาซึง เป้าหมายทีวางไว้ ซึงแบ่งไว้ให้แล้วในแต่ละวัน อาทิ หาผู้มุ่ง หวังใหม่จากอินเตอร์เน็ต โทรเสนอโปรดักส์ (Cold call) ทํานัด เข้าพบเพือพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ ต้องทํายอด ขายเท่าไหร่ต่อเดือน.ทํารายงานสรุป กิจกรรมทีทําในแต่ละวัน ตามแบบฟอร์มทีจัดเตรียมให้ แล้วส่งให้ผู้ดูแลจัดการข้อมูลไปทําสรุปต่อ.ติดตามสถานการณ์ความเคลือนไหวของคู่ค้า ผู้มุ่งหวัง ความสนใจในโปรดักส์ บริการของเรา รวมถึงต้อง ประเมิณ ลูกค้าว่าเค้าขายอะไร โปรดั...


กรุงเทพมหานคร 16 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยนักวิจัย

...ผู้ช่วยนักวิจัย หางาน - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยนักวิจัย Share จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยนักวิจัย สิงหาคม ระดับเงินเดือน , รับสมัครผู้ช่วยวิจัยสนใจทำงานวิจัยที่ใช้หนูทดลองเทคนิคทางด้าน molecular biology histology สามารถพิมพ์ดีดใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนขยัน ทำงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬา วุฒิปริญญาตรีโท สาขาชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือนตามวุฒิ ขั้นต่ำ , บาท ที่ -- email .ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 02 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่จัดการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ1

... เจ้าหน้าที่จัดการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . สนับสนุนทีมงานเจ้าหน้าที่ในโครงการเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ด้วยดี. ติดตามความก้าวหน้าของงานตามแผนงานที่วางไว้. ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร เพื่อให้งานเป็นไปตามแผน. จัดทำเอกสาร Support การทำงาน - จัดทำเอกสาร รายงานสถานะการทำงาน ความคืบหน้าของงาน - จัดทำเอกสาร Support การทำงานของผู้พัฒนาระบบ (System Manual) - จัดทำเอกสาร Support การทำงานของผู้ใช้ระบบ (User Manual). ศึกษา Software ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ - ศึกษาการใช้งานของ Software ต่างๆ เพื่อนำมาใช้กับโครงการต่างๆ - จัดทำมาตรฐานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ. ศึกษา Software ต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ . ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนด .ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ .ประสบการณ์ทำงาน ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้นที่ เลขที่ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2561


ธุรการ (สัญญาจ้าง6เดือน)1

...ธุรการ (สัญญาจ้างเดือน) หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ธุรการ (สัญญาจ้างเดือน) Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ธุรการ (สัญญาจ้างเดือน) มิถุนายน ระดับเงินเดือน .ตรวจสอบเอกสาร.จัดเรียงเอกสาร.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน ภายนอก.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.สุขภาพแข็งแรง.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี.ทัศนคติดี.มีทักษะด้านการสื่อสาร ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมOT สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงธำมรงค์Email tammarongtleasung.co.th - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้นที่ เลขที่ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนิติกรรม-สัญญา1

... มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . พิจารณาตรวจสอบแก้ไขยกร่างสัญญาบันทึกข้อตกลงต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภายในบริษัทฯ บริษัทในเครือ. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปจดทะเบียนสิทธินิติกรรมสัญญาเช่าโอนสิทธิการเช่าพื้นที่กับลูกค้าต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร . พิจารณาตรวจสอบแก้ไขเอกสารการยินยอมให้ลูกค้ามอบสิทธิการเช่าพื้นที่ไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ที่ สถาบันการเงินผู้ให้กู้นำมาส่งมอบนำเสนอ ผอ.ฝ่ายนิติกรรม - สัญญา เพื่อตรวจพิจารณา. จัดทำหนังสือยินยอมให้ลูกค้านิติบุคคลใดที่บริษัทฯ ร่วมลงทุนด้วยบุคคลใดใช้พื้นที่เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานสถานที่ประกอบการค้าเอกสารประกอบนำเสนอ ผอ.ฝ่ายนิติกรรม - สัญญา พิจารณาลงนาม. จดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯบริษัทในเครือ . ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานภายในบริษัทฯ บริษัทในเครือ. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายแก่หน่วยงานภายในบริษัทฯ บริษัทในเครือ .ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต. ปี ในวิชาชีพทนายความ ปี ในด้านนิติกรรม - สัญญา.มีทักษะในการเจรจาประนีประนอม กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) อาคารเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้นที่ เลขที่ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 มิถุนายน 2561


ผู้จัดการแผนกบัญชี (MBK-SQ)1

... ดูแล การนำฝากการจัดเก็บเงินสด/เช็คระหว่างวัน. ควบคุม ดูแล การดำรงเงินสดให้มีเพียงพอเพื่อการรับ-จ่ายประจำวัน. ควบคุม ดูแล การจัดทำเงินโอน ตรวจสอบความถูกต้องของการเคลื่อนไหวทางบัญชี. ควบคุม ดูแล การตรวจสอบ อำนาจอนุมัติ งบประมาณรวมทั้งเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย จัดทำเช็คค่าใช้จ่าย. ควบคุม ดูแล การเบิกเงินยืมทดรอง/เงินสดย่อยของหน่วยงาน รวมทั้ง ตรวจสอบรายงานเงินยืมทดรองคงค้างเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบดำเนินการต่อไป. ควบคุม ดูแล การติดตามทวงถามหนี้กับลูกค้าที่ค้างชำระค่าเช่าพื้นที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร. วิเคราะห์ แก้ปัญหา การดำเนินงานของแผนกบัญชีการเงินที่ผิดพลาด ล่าช้า ที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขระบบการทำงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น. วางแผนกำลัง ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ของแผนกบัญชีการเงิน ให้เพียงพอ มีคุณภาพ เหมาะสมกับการดำเนินงานของหน่วยงาน .ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง (สามารถทำงบการเงินได้) .มีประสบการณ์ - ปี.งานใช้เครื่องคำนวน, งานด้านคอมพิวเตอร์.สามารถประสานงานได้ดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


สถาปนิก (โครงการ)-

...าร พร้อมตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อใช้ในการควบ คุมงาน- ควบคุมงานโครงการให้เสร็จตามระยะเวลาในแผนงานโครงการ ได้คุณภาพ มาตรฐานการก่อสร้าง- ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเปลี่ยนแปลง ควบคุมให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบ ประมาณของโครงการ- ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของงวดงานที่ผู้รับจ้างเสนอกับสัญญาว่าจ้าง งานเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติแล้ว - จัดทำเรื่องเบิกวัสดุอุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาให้แก่งานโครงการ- รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง ของงานโครงการ- ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอคืนเงินประกันที่ผู้รับจ้างเสนอ- รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตเปิดใช้พื้นที่ ของงานโครงการที่ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จแล้ว- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานออกแบบ เขียนแบบ ฯลฯ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม.ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า ปี ในด้านงานออกแบบ ควบคุมงาน.มีความสามารถประมาณราคาในเบื้องต้น, เสนอข้อคิดเห็นในด้านแนวคิดการออกแบบ, วางแผนมีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี.ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Autocad, Sketch Up, Photo Shop, MicroSoft Office.หากมีความรู้ / ประสบการณ์ด้าน Landscape Interior จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวง...


กรุงเทพมหานคร 05 มิถุนายน 2561


ติดตามหนี้ภาคสนาม (หนองใหญ่บ่อทอง) รถจักรยานยนต์-

...ติดตามหนี้ภาคสนาม (หนองใหญ่บ่อทอง) รถจักรยานยนต์- หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ติดตามหนี้ภาคสนาม (หนองใหญ่,บ่อทอง) รถจักรยานยนต์ Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ติดตามหนี้ภาคสนาม (หนองใหญ่,บ่อทอง) รถจักรยานยนต์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+Incentive - ติดตาม ทวงถามหนี้ ประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้า ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นไปตามนโยบาย .เพศชาย.อายุ -ปี.วุฒิ ปวส. ขึ้นไป.ผ่านเกณฑ์ทหาร.ไม่ติดเครดิิตบูโร.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์+รถ ชลบุรี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสหกรณ์ออมทรัพย์ประกันสังคมเครื่องแบบพนักงานค่ารักษาพยาบาลIncentive ,-, บาทค่าเสื่อมรถ , บาทฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรสาร ...


ชลบุรี 31 พฤษภาคม 2561


ติดตามหนี้ภาคสนาม (ฉะเชิงเทรา) -

...ติดตามหนี้ภาคสนาม (ฉะเชิงเทรา) - หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ติดตามหนี้ภาคสนาม (ฉะเชิงเทรา) Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ติดตามหนี้ภาคสนาม (ฉะเชิงเทรา) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ,+Incentive - ติดตาม ทวงถามหนี้ ประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้า ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นไปตามนโยบาย .เพศชาย.อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป.ผ่านเกณฑ์ทหาร.มีส่วนตัว+ใบขับขี่.ไม่ติดเครดิตบูโร.ไม่ติดประวัติอาญากร ฉะเชิงเทรา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสหกรณ์ออมทรัพย์ประกันสังคมเครื่องแบบพนักงานค่ารักษาพยาบาลIncentive ,-, บาทค่าเสื่อมรถ , บาทฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hallsโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงธำมรงค์Email tammarongtleasing.co.th - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรสาร ...


ฉะเชิงเทรา 28 พฤษภาคม 2561


Career Day MBK GROUP สมัคร-สัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2561

...Career Day MBK GROUP สมัคร-สัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ พ.ค. หางาน - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) Career Day MBK GROUP สมัคร-สัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ พ.ค. Share บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) Career Day MBK GROUP สมัคร-สัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ พ.ค. เมษายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หากใครที่กำลังมองหาโอกาสดีๆ พลาดไม่ได้ Career Day กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หนุ่ม สาวที่มีไฟ รักความก้าวหน้า มาร่วมงานกับศูนย์การค้าเอ็มบีเค เปิดรับสมัครงานว่างมากมาย สมัครพร้อมรับการสัมภาษณ์ทันที Walk in เข้ามาเลยที่ศูนย์การค้าเอ็มบีเค ชั้น นะคะ**** พบกันในวันเสาร์ที่ พฤษภาคม เวลา . - . น.เอกสารประกอบการสมัครงาน.resume .สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน.สำเนาวุฒิการศึกษา.สำเนาทะเบียนบ้าน.รูปถ่าย ขนาด - นิ้ว ..resume กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ชั้น อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. โทรส...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 21 หน้า หน้าถัดไป >>