Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตวชิรพยาบาล แขวงวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ

...พนักงานขับรถ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น - พนักงานขับรถ พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ปฎิบัติงานขั้นต้นในการขับรถยนตร์ บำรุงรักษษความสะอาดปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน.ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทในความผิดลหุโทษไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ---- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น - พนักงานขาย พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย สิงหาคม ระดับเงินเดือน - . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า . เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย .ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า.มีความจริงใจ.ตรงต่อเวลา.บริการด้วยใจ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ.มีความมั่นใจในตนเอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ค่าcommission ให้ -%- ประกันสังคมเติม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัส- ค่าเสื่อมสภาพรถ- ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานทั่วไป ด่วน-

...พนักงานทั่วไป ด่วน- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น - พนักงานทั่วไป ด่วน พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน - - ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ตามคําสั่งของหัวหน้างาน ผู้มีอํานาจในการสั่งการ- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .ซื่อสัตย์.กระตือรือร้น.มองโลกในแง่ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ---- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


Admin

...Admin หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น - Admin พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin สิงหาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จ .เป็นคนที่รับความรับผิดชอบสูง.มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน.มีความคล่องแคล่ว.มีใจรักงานบริการ ใจเย็น.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย.สามารถประสานงานระหว่างบุคคลได้.อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ---- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น - พนักงานบัญชี พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน - การบันทึก จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน .มีความซื่อสัตย์ เก็บรักษาความลับได้ดี. มีความละเอียดรอบคอบ.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี.มีความรับผิดชอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคมเติม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น - พนักงานบัญชี พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - การบันทึก จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน .มีความซื่อสัตย์ เก็บรักษาความลับได้ดี.มีความละเอียดรอบคอบ.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี.มีความรับผิดชอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเติมค่าทำงานล่วงเวลาโบนัส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น - พนักงานขาย พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า . เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย .ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า.มีความจริงใจ.ตรงต่อเวลา.บริการด้วยใจ.มีความรู้สึกที่ดีต่องาน .มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีบุคลิกภาพที่ดี.มีความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ.มีความมั่นใจในตนเอง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


Web Programmer

...Web Programmer ORANGEINTERNETMARKETING(www.orangethailand.com)ผู้นำการออกแบบเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ครบวงจร รับสมัครWebProgrammerคุณสมบัติดังนี้ สามารถเขียนโปรแกรมภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ปานกลางชำนาญ ASP.NETC#VB.net Scopeงานเป็นทั้งWebApplication,WindowsApplicationเช่นโปรเจ็คจัดเก็บฐานข้อมูล,ECommerce,ระบบจองโรงแรมฯลฯเงินเดือนสวัสดิการเบี้ยขยัน โบนัสประจำปี งานนอกเวลาล่วงเวลา:.มีอัธยาศัยดีขยันมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.หากมีความรู้เรื่องNetworkSEOจะรับพิจารณาเป็นพิเศษหมายเหตุ:สวัสดิการ เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี มีงานฟรีแลนซ์มอบหมายเพิ่มเติมต่อเนื่องถ.ศรีอยุธยาวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพฯ(หอสมุดแห่งชาติ)กรุงเทพมหานครสัมภาษณ์ที่บริษัทพร้อมนำPortfolioมานำเสนอ สอบถามโดยตรงได้ที่(คุณอนุสรณ์) บริษํทwww.orangethailand.comcontact.phpOrangeInternetMarketing:AnusornSriayuthayaRd.,Vachirapayabaan,Dusit,Bangkokกรุงเทพมหานคร:,Fax:orangethailand.com:กุมภาพันธ์...


กรุงเทพมหานคร 28 กุมภาพันธ์ 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 1 หน้า