Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Service Call Center-

... Service Call Center- หางาน - บริษัท อินท์ มิชชั่น จำกัด Service Call Center หมวด ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center Share บริษัท อินท์ มิชชั่น จำกัด Service Call Center มกราคม ระดับเงินเดือน , - , - งานรับสาย ในกรณี แจ้งซ่อม, รายละเอียดงานบริการ ความคืบหน้าของงานต่างๆ- งานโทรออก โทรนัดหมายลูกค้าเพื่อขอเข้าให้บริการ, ประสานงานทีมงานหน้าสนาม เช่น ร้านค้า ผู้รับเหมา โทรติดตามการให้บริการลูกค้า- งานโทรประเมินผล โทรประเมินผลการให้บริการกับลูกค้า โทรประเมินผลงานเร่งด่วนรายวัน- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย- ประจำสาทร หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .เพศหญิง.อายุระหว่าง - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา GPA . ขึ้นไป.หากมีประสบการณ์การทำงาน Call Center จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.ไม่มีจะศึกษาต่อ ภายใน ปี.เวลาทำงาน วันทำงาน (สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้) บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - วันหยุดตามระเบียบของทางราชการ- สวัสดิการประกันสังคม- ประกันสุขภาพอุบัติเหตุ- โบนัสประจำปี ...


กรุงเทพมหานคร 30 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ขาย ( ขายเหล็กรูปพรรณ )1

... เจ้าหน้าที่ขาย ( ขายเหล็กรูปพรรณ ) มกราคม หลาย ระดับเงินเดือน ,-, . รายงานสภาวะการขายการตลาด ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการทำแผนการขาย. ผลัดดันการขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้. ประสานงานกับลูกค้าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กร. รับใบสั่งซื้อพร้อมออกใบสั่งขายแจกจ่ายเอกสารของฝ่าย / ส่วนที่เกี่ยวข้องในองค์กร. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่วางแผนการจัดส่ง ในการแจ้งเปิด INVOICE ใบส่งสินค้าชั่วคราว. ประสานงานกับฝ่ายควบคุมคุณภาพ หากลูกค้าต้องการเอกสารยืนยันการตรวจสอบ เอกสารอื่นๆอันเกี่ยวข้องในด้านคุณภาพ. ออกเยี่ยมเยี่ยนลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา / ความต้องการ / สภาพโดยรวมของลูกค้าคุณภาพ. ตรวจเช็คสต็อคของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละประเภท พร้อมติดตามการขายอย่างต่อเนื่อง. เป็นตัวแทนลูกค้า รับเรื่องปฏิบัติในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ ตามความเหมาะสม. จัดเก็บเอกสารของลูกค้าเข้าแฟ้ม รวมถึงเอกสารในฝ่ายให้เป็นระเบียบ. ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบข้อบังคับ นโยบายของบริษัทอย่างเครางครัด. อื่นๆที่ได้รับมบหมาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย - เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีทักษะในการเจรจา มีไหวพริบดี.มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออฟฟิศได้ดี.ภาษาอังกฤษพอใช้ - ดี บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 30 มกราคม 2562


IT Support1

...กรณ์ IT ภายในบริษัทฯ. ดูแลเกี่ยวกับ Hardware , Software,network server. แก้ไขระบบ E-mail ภายใน แก้ไขเมื่อมีปัญหา ให้คำแนะนำการใช้งาน Email. ดูแลรักษา Server PC ตามตารางบำรุงรักษา. ดูแลจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ อะไหล่ในบริษัท.ให้คำแนะนำในโปรแกรมต่างๆให้กับผ๔้ใช้งาน. สำรองข้อมูลกู้ข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล. จัดทำคู่มือการใช้งาน โปรแกรมระบบต่างๆที่ใช้งาน ฝึกอบรมผู้ใช้งาน. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์พ่วงต่างๆ รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง IT พนักงาน. ดูแลรักษาแก้ไขปัญหาในระดับงานระบบ Application System / Email เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาต่อเนื่อง. ดูแลรักษาแก้ไขปัญหาในระดับงาน Client / User ,Computer ,Software อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาแก่ผู้ใช้งาน. จัดเก็บเอกสารของลูกค้าเข้าแฟ้ม / รวมถึงเอกสารในฝ่ายให้เป็นระเบียบ. ปฎิบัติงานตามกฏระเบียบข้อบังคับนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด. รับผิดชอบงานโครงการ IT IS ต่างๆของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน System Admin/IT/Network .เพศชาย - เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี - ปริญญาโท ( สาขาที่เกี่ยวข้อง ).มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พอใช้.มีความสามารถใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศในระดับ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความสามารถด้านโปรแกรม SAP-B, Plant One, Forma Dynamic (MSAQL) VMware จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.หากขับรถจักยานยนต์ / รถยนต์ ( มีใบขับขี่ ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ.Report ด้วย Crystal ใช้ภาษา C,C++ ได้ดี.** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ** บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 30 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน1

...อสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน มกราคม ระดับเงินเดือน ,-, . ตรวจสอบ & ปิด Work Order ( P ). ปิด Inventory Stock Ending พร้อมบันทึกบัญชี. ตรวจการตั้งหนี้ RM (ในประเทศ/ต่างประเทศ) ค่าใช้จ่ายนำเข้า ( Charge Item).ปัญหาที่มีผลต่อการซื้อ,การรับเข้า อื่นๆ ( กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ ประสานงานกับผู้ดูแลโปรแกรม). เก็บข้อมูล RM/FG/SEMI การเบิก,โอน,รับคืน,รับเข้า ในระบบ P (Refตามสายการผลิต สอดคล้องกับ GL ทางบัญชี). ตรวจนับสต็อกราย Q กระทบยอดสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ จัดทำ Report สรุปการตรวจนับ.เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหารระบบ P ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ Cost per unit ที่ออกมาจากการผลิต.ประสานงานกับทางโรงงานในการขอข้อมูล เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต เก็บข้อมูลปัญหารการผลิต. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ป.ตรี ( สาขาที่เกี่ยวข้อง ).มีประสบการณ์อย่างน้อย - ปี ด้านบัญชีต้นทุน.มีความรู้เรื่องบัญชีต้นทุน.ประสานงาน ทำงานเป็นทีม.รู้จักวางแผนงานติดตามงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม 2562


พนักงานธุรการการตลาด การขาย-

...องใบสั่งตัดจากพนักงานขาย ใบจัดซื้อประสานงานเพื่อเริ่มต้นขบวนการผลิตสินค้าตามใบสั่งซื้อ- แนบใบสั่งผลิตกับใบรายงานเมื่อเหล็กตัดเสร็จแล้ว ( เฉพาะงานซอย )- ลูกค้าเพื่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องราคา การจัดส่ง การเคลมสินค้า การเปลี่ยนสินค้า ส่งใบ Certificate ให้กับลูกค้า-เมื่อได้รับใบรับรองคุณภาพสินค้า ( ใบ Certificate) มาแล้ว นำมา Fax ให้กับทางโรงงานจัดเก็บเข้าแฟ้ม- รับเรื่องแทนพนักงานขาย เมื่อพนักงานขายไม่อยู่ติดสายลูกค้า- กับทางโรงเรียนเรื่องเอกสารต่างๆ การเปิดใบส่งสินค้า การขนส่ง แก้ไขปัญหาต่างๆ-ตรวจสอบค่าขนส่งสินค้าของพนักงานขับรถบรรทุกจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ- ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งทุกประเภท ในเล่มคุมเอกสาร- ตรวจสอบสินค้าที่ยังมิได้จัดส่งให้กับพนักงานขายเมื่อมีการสอบถาม- จัดทำเอกสารทางการขายต่างๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา- รับผิดชอบต่องานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิขั้นต่ำ ปวส . - ปริญญาตรี ( สาขาการตลาด บัญชี การจัดการ สาขาที่เกี่ยวข้อง ).มีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสหกรรมใดก็ได้อย่างน้อย ปี .ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสาหกรรมเหล็กเหล็กกล้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานกับเครื่องคำนวณได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้โปรแกรม MS - Office ( Word,Excel PowerPoint) ได้ในเกณฑ์ดี.มีทักษะในการสื่อสาร มีน้ำใจ เข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี.สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้.สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้ บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม 2562


Telesales-

...Telesales- หางาน - บริษัท ริคโค บีซ จำกัด Telesales หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท ริคโค บีซ จำกัด Telesales มกราคม ระดับเงินเดือน รายได้รวม , -ลูกค้าผ่านทาง เพื่อแนะนำนำเสนอขายผลิตภัณฑ์-นั่งประจำออฟฟิศ, มีฐานลูกค้าให้*มีฐานเงินเดือนให้ (รายได้รวม , บาทต่อเดือน) หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .อายุ - ปี.เพศชาย/หญิง/ข้ามเพศ.การศึกษา ม./ปวช./เทียบเท่า ขึ้นไป.รักงานบริการ งานขาย พร้อมเรียนรู้.มีมนุษยสัมพันธ์ .ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ผู้ไม่มีประสบการณ์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ฐานเงินเดือน + เบี้ยขยัน + คอมมิชชั่นประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่งประวัติมาที่ hrriccobiz.co.th ส่งเข้า Line หมายเลข - สอบถาม บริษัท ริคโค บีซ จำกัด ซอยเพชรเกษม / แขวงบางแคเหนือ เขตบา...


กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม 2562


เช็คเกอร์คลังสินค้า ประจำ ซอยประสานใจ พระราม 3

... เช็คเกอร์คลังสินค้า ประจำ ซอยประสานใจ พระราม หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เช็คเกอร์คลังสินค้า ประจำ ซอยประสานใจ พระราม หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / อื่นๆ Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด เช็คเกอร์คลังสินค้า ประจำ ซอยประสานใจ พระราม มกราคม ระดับเงินเดือน - ตรวจเช็คสินค้า นับสินค้า บันทึกสินค้า ดูแลความเรียบร้อยในคลัง เป็นสินค้าเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsอื่นๆ .เพศ ชาย บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร อายุ - ปีวุฒิการศึกษา ม./ปวช./ปวส.สามารถใช้ Word/Excel พื้นฐานได้ประสบการณ์ด้าน คลัง/สโตร์เช็คเกอร์ ประมาณ เดือนขึ้นไป (ไม่เป็นภูมแพ้)เกี่ยวกับงานทำงาน จันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์เวลาทำงาน . - . น.เงินเดือน , - , ตามวุฒิประสบการณ์สถาณที่ปฏิบัติงาน คลังสินค้าที่ ซอย ประสานใจทดลองงาน เดือนสวัสดิการ ประกันสังคม/โอที(ตามหน้างาน)/ อื่นๆตามที่บริษัทกำหนด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jackkievbvb LiightsOnVenture/โทรสอบ...


กรุงเทพมหานคร 29 มกราคม 2562


รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน LG (HA) ประจำสาขา Homeproมาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ (รายได้ประมาณ 1500

...าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรน LG (HA) ประจำสาขา Homeproมาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ (รายได้ประมาณ ,+/เดือน ) มกราคม ระดับเงินเดือน ,+/เดือน รายละเอียดรายได้รายได้ ฐานเงินเดือน , -ค่าคอมมิชชั่น (ดี)-Incentive รายตัว-รายเป้า ลักษณะงาน- นำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ LG- ประเภทสินค้า HA เเอร์,ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า- ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขา- เช็คสต็อกสินค้า รายงานยอดขายเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)สวัสดิการ ต่าง ๆ- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิตอุบัติเหตุกลุ่ม ( วงเงิน ,-, บาท )- วันลาต่าง ๆ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - เงินกู้ยืมที่อยู่อาศัย เมื่ออายุงานครบ ปี - เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปนกิจศพ (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด) - ชุดยูนิฟอร์ม หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .- เพศชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- (ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน) บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2562


พนักงานขับรถ(พระราม3)-

...พนักงานขับรถ(พระราม)- หางาน - บริษัท พี เอ พี แก๊ส วัน จำกัด พนักงานขับรถ(พระราม) หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท พี เอ พี แก๊ส วัน จำกัด พนักงานขับรถ(พระราม) มกราคม ระดับเงินเดือน -ขับรถส่งแก๊สให้ลูกค้าในพื้นที่ หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศ ชาย.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด.มีใบขับขี่รถยนต์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการกลางสำหรับทุก.-โบนัสประจำปี.-ประกันสังคม.-ปรับเงินเดือนประจำปี.-ค่า(เฉพาะ).-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.-สวัสดิการ ออกค่าผ่อน-ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค.-เบิกค่าน้ำมัน,ค่าเดินทาง,ค่าห้องพัก,ค่า,ค่าอื่นๆ.-อบรมหลักสูตรสอบใบอนุญาตผู้ปฏิบัติสถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว.-ชุดฟอร์มพนักงาน/ชุดอุปกรณ์เซฟตี้.-กิจกรรมศึกษาดูงาน.-กิจกรรมกีฬาสี,กิจกรรมสัมมนาสันทนาการ,งานปีใหม่ประจำปี.-เบี้ยเลี้ยงรายวัน(เฉพาะ).-เบี้ยขยัน(เฉพาะ).-ค่าเที่ยว(เฉพาะ).-ค่าบรรจุถังแก๊ส(เฉพาะ).-ค่ายกถัง/ค่าส่งถังแก๊ส(เฉพาะ).-สวัสดิการ อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด สมัคร Online ผ...


กรุงเทพมหานคร 28 มกราคม 2562


Sales Representative1

...Sales Representative หางาน - บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) Sales Representative หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) Sales Representative มกราคม ระดับเงินเดือน , บาท ค่า , บาท ค่าพาหนะ , บาท .วางแผนการขาย//เสนอขาย/ติดตามการขายสินค้าที่รับผิดชอบ.รักษาฐานลูกค้าเก่า.หาลูกค้าใหม่.ติดตามประสานงานกับลูกค้า.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีพาหนะเป็นของตัวเอง.มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย ปี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร -ค่า-ซิมการ์ด สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dayโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ - หมู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพ...


กรุงเทพมหานคร 24 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 355 หน้า หน้าถัดไป >>