Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตยานนาวา แขวงยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร-

...เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร- หางาน - บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร หมวด โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ / ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม Share บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร กุมภาพันธ์ หลาย ระดับเงินเดือน ,-, - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ภายในโรงงาน- ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน- ทำงานในระบบเอกสาร บันทึกคุณภาพต่างๆ- จัดทำบันทึกโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องจักร- รายงานผลการปฎิบัติงานตามหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า / สาขาที่เกี่ยวข้อง.หากมีประสบการณ์ในสาขาไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม.มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบ ISO.แข็งแรง รอบคอบ อดทน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . เงินช่วยเหลือ งานมงคลสมรส. เงินช่วยเหลือ งานฌาปนกิจ(บิดา,มารดา,บุตร,ภรรยาสามี ของพนักงาน. เงินช่วยเหลือ งานฌาปนกิ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน-

...เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน- หางาน - บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน , - , - ตรวจสอบชุดการขายกับใบกำกับภาษี- ตรวจสอบจัดทำใบกำกับภาษี- ตรวจสอบจัดทำใบเสร็จรับเงิน หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศหญิง อายุ - ปี ประสบการณ์อย่างน้อย ปี มีความรู้ทางด้านงานบัญชี.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องคำนวณอย่างคล่องแคล่ว.มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมที่มีความจำเป็นต่างๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธนาคารเอกสารต่างๆของธนาคาร.ความสามารถในการประยุกต์ ประสานงานในการทำงานทุกด้าน.ความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายสำเร็จตามเวลาที่กำหนด ตามความสำคัญของงาน.ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ ประเมินความสามารถบุคคล.ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การเงิน,การจัดการสาขาที่เกี่ยวข้อง .ประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมการบัญชี โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร - มีใจร...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


ช่างเทคนิคเครื่องกล-

... ,-, - รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา- รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน- ส่งเสริมให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม- ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอกแผนก ตามความสามารถอำนาจหน้าที่- ตรวจสอบ ดูแล เฝ้าระวังระบบเครื่องกล การทำงานของเครื่องกล อุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น- แก้ไข ซ่อมแซม ป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องกล การทำงานของเครื่องจักรกล อุปกรณ์อื่นๆ- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข เชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย- รายงานสาเหตุผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง- ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงานปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน- ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ- ติดตาม ปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ-ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด-ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .เพศชาย.อายุ - ปี.วุฒิ ปวช. - ปวส. ขึ้นไป.ประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปวช. ทางด้านเครื่องกลช่างยนต์ เทียบเท่า.มีประสบการณ์ อย่างน้อย ปีเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า.มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่แนะนำประกันรถยนต์ประจำออฟฟิศ-

...เจ้าหน้าที่แนะนำประกันรถยนต์ประจำออฟฟิศ- หางาน - บริษัท ริคโค บีซ จำกัด เจ้าหน้าที่แนะนำประกันรถยนต์ประจำออฟฟิศ หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center Share บริษัท ริคโค บีซ จำกัด เจ้าหน้าที่แนะนำประกันรถยนต์ประจำออฟฟิศ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ ยังไม่รวมเบี้ยขยันคอมมิชชั่น -ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ เพื่อแนะนำนำเสนอประกันรถยนต์-นั่งประจำออฟฟิศ (ไม่ต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอก)-บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ (ไม่ต้องหาลูกค้าเอง)-มีการอบรมการทำงานให้ก่อนเริ่มงาน-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา .-. น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .อายุ - ปี.ไม่จำกัดเพศ.วุฒิ กศน. เทียบเท่า ม., ปวช. ขึ้นไป.รักงานบริการ งานขาย พร้อมเรียนรู้.มีมนุษยสัมพันธ์.ขยัน อดทน.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร -มีเงินเดือนประจำให้ มีค่าเบี้ยขยัน บวกค่าคอมมิชชั่นให้-ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน-ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำงาน-ทำงานแถวสาทร ติด BTS ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายพัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส พระราม 3( เริ่มงาน มีนาคม

...ิษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายพัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส พระราม ( เริ่มงาน มีนาคม - พฤษภาคม ) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน จัดรายการขายพัดลม ยี่ห้อ Sharp กรุงไทย ประจำห้าง โลตัส พระราม ( เริ่มงาน มีนาคม - พฤษภาคม ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย , ++ รายละเอียดรายได้- รายได้ วันละ บาท + ค่าเดินทาง บาทลักษณะงาน- ช่วยพนักงานประจำนำเสนอขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp กรุงไทยการไฟ้ฟ้า- ประเภทสินค้า พัดลม อื่นๆ- เดินบิล,ยกของ เช็คสต็อกสินค้า - ดูแลความเรียบร้อย บูธขายที่ได้รับมอบหมายตามสาขาเวลาทำงาน - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วันหยุด วัน ( วันหยุด ไม่ตรง ศ,ส,อา )- ( เริ่มงาน มีนาคม - พฤษภาคม ( เดือน ) หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี เชียร์ขายเก่ง.**ไม่เสียค่าสมัครด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น** บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์-

...พนักงานขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์- หางาน - บริษัท ริคโค บีซ จำกัด พนักงานขายประกันรถยนต์ทาง หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต Share บริษัท ริคโค บีซ จำกัด พนักงานขายประกันรถยนต์ทาง กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ขึ้นไปตามประสบการณ์ -ลูกค้าทางเพื่อให้ลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์รถยนต์-นั่งประจำออฟฟิศ ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า -บริษัท มีข้อมูลฐานลูกค้าให้ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต .อายุ - ปี.เพศชาย/หญิง/ข้ามเพศ.การศึกษา ม./ปวช.เทียบเท่า ขึ้นไป.รักงานบริการ งานขาย พร้อมเรียนรู้.มีมนุษยสัมพันธ์ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ฐานเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น + เบี้ยขยันประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่งประวัติมาได้ที่ hrriccobiz.co.th ส่งเข้า Line หมายเลข -...


กรุงเทพมหานคร 06 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่การตลาด

...เจ้าหน้าที่การตลาด หางาน - บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center Share บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด เจ้าหน้าที่การตลาด กุมภาพันธ์ หลาย ระดับเงินเดือน ,++ พิมพ์ตั๋ว คีย์ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าที่ลูกค้านำมาจำนำคิดดอกเบี้ย รับชำระดอกเบี้ย ขายทรัพย์หลุดจำนำ เพชร,ทอง,พลอย,ของใช้แบรนด์เนม หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center .เพศหญิง อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.บุคลิกภาพดี รักงานบริการ.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.ซื่อสัตย์ สุจริต บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร . ค่าครองชีพ , บาท. ค่าที่พัก , - , บาท. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. เงินพิเศษ , บาท/เดือน กรณีเงินเดือนไม่ถึง , บาท. ค่าชุดยูนิฟอร์ม , บาท/ปี. สวัสดิการของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีพนักงานครอบครัวพนักงานเสียชีวิต. สวัสดิการค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติงาน. สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี/ประกันกลุ่ม. สวัสดิการเงินก...


กรุงเทพมหานคร 05 กุมภาพันธ์ 2562


รับสมัครพนักงาน Part tim ขาย แอร์ ยี่ห้อ Electrolux ประจำสาขา โฮมโปร พระราม 3( เริ่มงาน 1 ก.พ. - 30

...รับสมัครพนักงาน Part tim ขาย แอร์ ยี่ห้อ Electrolux ประจำสาขา โฮมโปร พระราม ( เริ่มงาน ก.พ. - พ.ค. ) หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part tim ขาย แอร์ ยี่ห้อ Electrolux ประจำสาขา โฮมโปร พระราม ( เริ่มงาน ก.พ. - พ.ค. ) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part tim ขาย แอร์ ยี่ห้อ Electrolux ประจำสาขา โฮมโปร พระราม ( เริ่มงาน ก.พ. - พ.ค. ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน รายได้เฉลี่ย , ++ รายละเอียดลักษณะงาน- ช่วยพนักงานประจำ ขายแอร์ ยี่ห้อ Electrolux- ยกของ , จัดเรียง , เดินบิลรายได้- วันละ บาท- ไม่มียอด / ไม่มีเป้าเวลาทำงาน - เริ่มงาน ก.พ. - พ.ค. - ทำงาน ชม./วัน พัก ชม. (ตามเวลาห้างกำหนด)- ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดวัน (ไม่ได้หยุดวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .- เพศชาย / หญิง อายุ - ปี .- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- พูดจาคล่องแคล่ว มีไหวพริบดี บุคลิกภาพดี.- มีประสบการณ์ขายในห้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร ...


กรุงเทพมหานคร 01 กุมภาพันธ์ 2562


แพ็คกิ้ง ประจำโซน สาทร

... แพ็คกิ้ง ประจำโซน สาทร หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด แพ็คกิ้ง ประจำโซน สาทร หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด แพ็คกิ้ง ประจำโซน สาทร กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - จัดออเดอร์ ตามบิลลูกค้า ตรวจสอบให้เรียบร้อย คีย์ข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง ประสานงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศ หญิง บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร อายุ - ปีวุฒิ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขามีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์/สามารถทำโอทีได้ประสบการณ์ทำงาน ปี ที่สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทำงาน หยุดเสาร์ เว้น เสาร์เวลา . - . น.เงินเดือน , - , บาทตามความสามารถสถาณที่ทำงาน ตึก TPI สาทรมีประกันสังคม/เบี้ยขยัน บาทสัญญาจ้าง เดือน ผ่านการประเมินบรรจุเป็นพนักงานประจำเพิ่มสวัสดิการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LiightsOnVenture/โทรสอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 01 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานธุรการการตลาดการขาย

...ิดใบส่งสินค้า การขนส่ง แก้ไขปัญหาต่างๆ- ตรวจสอบค่าขนส่งสินค้าของพนักงานขับรถบรรทุกจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ- ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งทุกประเภท ในเล่มคุมเอกสาร- ตรวจสอบสินค้าที่ยังไม่ได้จัดส่งให้กับพนักงานขายเมื่อมีการสอบถาม- จัดทำเอกสารทางการขายต่างๆ ตามคำสั่งผุ้บังคับบัญชา- รับผิดชอบต่องานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง - ปี สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญา (ปวส.) ถึงปริญญาตรี ด้านการตลาด, บัญชี, การจัดการสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสาหกรรมในก็ได้อย่างน้อย ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสาหกรรมเหล็กเหล็กกล้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานกับเครื่องคำนวณได้อย่างคล่องแคล่วสามารถใช้โปรแกรม MS-Office (Word, Excel PowerPoint) ได้ในเกณฑ์ดี.มีความสนใจรักที่จะเติบโตในสายงานอาชีพการขาย.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ / มีทักษะในการสื่อสานมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นในเกณฑ์ดีมาก.บุคลิกภาพดีมีใจรักการบริการเป็นอย่างมาก มีน้ำใจเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี.สามารถทำงานใต้ความกดดันต่างๆ ได้ มีความสามารถในการประสานงานฝ่ายต่างๆ ด้ดี.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายสำเร็จตามเวลาที่กำหนด ตามความสำคัญของงาน.สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้ สามารถประสานงานในช่วงเลิกงานวันหยุดดได้หากมีการร้องขอโดยผู้บังคับบัญชา บางคอแหลม, ...


กรุงเทพมหานคร 30 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 355 หน้า หน้าถัดไป >>