Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตพลับพลา แขวงพลับพลา กรุงเทพมหานคร

รองผู้จัดการคลินิก สาขาสยามสแควร์วัน

... พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , -, บริหารงานหน้าสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทร่วมบริหารงานหน้าสาขาเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนดเทรนพนักงานในสาขาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่เสมอติดตามประเมินพนักงานทุกในสาขากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาตรวจสอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสารทุกฉบับก่อนนำส่งสำนักงานใหญ่ตรวจสอบรายงานกำลังคนให้สาขาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่พนักงานในสาขา รู้ถึงปัญหาของแต่ละบุคคลปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป(ไม่จำกัดสาขา).บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ .ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี.ทำงานละเอียด, สามารถจัดการงานได้พร้อมกันหลายอย่าง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบสูง ทนต่อแรงกดดันได้ดี.หากมีประสบการณ์ด้านสถานเสริมความงาม, คลินิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ.เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม centralclinicthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด / ซอยรามคำแหง แยก (เทพลีลา ) ถนนรามคำแหง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2561


HR Manager

...ยบายของบริษัท - ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้าง - ตรวจสอบรายงานภาษีบุคคลนำส่งสรรพากร - ตรวจสอบรายงานการนำส่งข้อมูลประกันสังคม -ตรวจสอบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานการปฏิบัตงานของผ้ใูต้บังคับบัญชา - ผลักดันบุคลากรในบริษัทให้มีการพัฒนาตนเองอยุ่เสมอ - รักษาเผยแพร่ความรู้ในงานด้านต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัตงาน - กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการค้มุครองแรงงาน,สำนักงานประกันสังคม - ดแูลด้านแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยแก่พนักงาน เช่น ดูแลด้านระเบียบวินัยกฎหมายแรงงาน, จัดทำ ระเบียบข้อบังคับพนักงาน, สื่อสารให้พนักงานเข้ำใจในระเบียบข้อบังคับต่างๆ, ดแูลงานด้ำนส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหวำ่งพนักงานด้วยกันบริษัท .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากร สาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยำกรบคุคล ปีขึ้นไป .เป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานในบริษัท สามารถจูงใจให้พนักงานทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้.ซื่อสตัย์ สจุริต ยุติธรรม.เป็นผู้ที่มีความสามำรถเชี่ยวชาญในการแก้ไขอปุสรรคปัญหา ที่เกิดขึ้นในบริษัท.เป็นผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องกฎหมายคคุ้มครองแรงงาน เป็นอยำงดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม centralclinicthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด / ซอยรามคำแหง แยก (เทพลีลา ) ถนนรามคำแหง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 พฤศจิกายน 2561


พนักงานส่งสินค้า ประจำศูนย์กิฟฟารีนปทุมธานี (อ.เมือง)

...พนักงานส่งสินค้า ประจำศูนย์กิฟฟารีนปทุมธานี (อ.เมือง) หางาน - บริษัท ยู อินโฟ จำกัด พนักงานส่งสินค้า ประจำศูนย์กิฟฟารีนปทุมธานี (อ.เมือง) Share บริษัท ยู อินโฟ จำกัด พนักงานส่งสินค้า ประจำศูนย์กิฟฟารีนปทุมธานี (อ.เมือง) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , เข้าประจำที่ศูนย์กิฟฟารีนปทุมธานี (อ.เมือง)ส่งของให้กับลูกค้าตามที่ศูนย์กำหนด .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม.-ปริญญาตรี.มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง.มีในอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์.มีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณ อ.เมือง ปทุมธานี ที่พื้นที่ใกล้เคียง.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมธานี -ประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน-ประกันชีวิต-เบี้ยอายุงาน-เงินช่วยเหลือมรณกรรม-เงินรับขวัญบุตร-เงินขวัญถุงแต่งงาน-ลาพักผ่อนประจำปี-ค่าโทรศัพทท์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม uinfo.udeliveryโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ มือถือ --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยู อินโฟ จำกัด ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ...


ปทุมธานี 09 พฤศจิกายน 2561


Sales Online1

...Facebook / Line / Etc. . ทำแผนการตลาดออนไลน์ให้กับสินค้าของบริษัทฯ ได้. รู้จักเข้าใจเทคนิคต่างๆ ของสื่อออนไลน์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. วิเคราะห์สถิติต่างๆ ของการตลาดออนไลน์. เขียน Content ได้น่าสนใจ .ทุกเพศ.อายุ - ปี.วุฒิป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.เคยขายของทาง online จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้สึกเกี่ยวกับสินค้า IT , สินค้า APPLE , Accessories มือถือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ .มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing อย่างน้อย ปี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ (บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)- ชุด Uniform ตัว/ ปี (พนักงานสาขา)- ค่าคอมมิชชั่น- โบนัส (Bonus) , ปรับเงินเดือน ตามผลประกอบการ- การตรวจสุขภาพประจำปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ทุกระดับ)- ลาเพื่อสมรส/ ลาเพื่อราชการ/ ลาบวช/ ลาเพื่อจัดงานศพ ฯลฯ- เงินช่วยเหลืองานศพ ฯลฯ - เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ- เงินกู้ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr_spvi JobSPVi/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ - ต่อ ,, / --- / --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงEmil Jobsspvi.co.th ,sukanyaspvi.co.th, pimnada.srispvi.co.th - ต่อ , / -,-,-- - สอบถาม บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ /- ซอยลาดพร้าว ถนนศรีวรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


แม่บ้าน ประจำสาขา

...แม่บ้าน ประจำสาขา หางาน - บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด แม่บ้าน ประจำสาขา Share บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด แม่บ้าน ประจำสาขา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ของสาขา ให้มีความสะเอียดเป็นระเบียบอยู่เสมอปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป เทียบเท่าขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา).บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์.รักงานบริการ อัธยาศัยดี ตรงต่อเวลา.ทำงานละเอียด, สามารถจัดการงานได้พร้อมกันหลายอย่าง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.หากมีประสบการณ์ตรงสายงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.*เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม centralclinicthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด / ซอยรามคำแหง แยก (เทพลีลา ) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2561


พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) สาขาสยามสแควร์

...พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) สาขาสยามสแควร์ หางาน - บริษัท ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด์ สปา จำกัด พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) สาขาสยามสแควร์ Share บริษัท ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด์ สปา จำกัด พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) สาขาสยามสแควร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน เงินเดือน + คอมมิชชั่น + OT + Incentive ดูแลการเงินรายรับของร้าน ดูแลสต๊อกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ จำหน่าย ในร้าน .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ด้านการบัญชี การเงิน).บุคลิกภาพผิวพฟรรณดี.รักงานบริการ ขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.ใช้ Internet โปรแกรม MS Office ได้ดี.ประสบการณ์ การทำงาน ปีขึ้นไป ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- Incentive- Commission- OT- ประกันสังคม- ยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม princess-beauty -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณชวิตา]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ คุณชวิตา โทร - - สอบถาม บริษัท ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด์ สปา จำกัด ซอยลาดพร้าว (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


ที่ปรึกษาความงาม (Beauty Consultant) สาขาสยามสแควร์-

... จำกัด ที่ปรึกษาความงาม (Beauty Consultant) สาขาสยามสแควร์ Share บริษัท ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด์ สปา จำกัด ที่ปรึกษาความงาม (Beauty Consultant) สาขาสยามสแควร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน เงินเดือน + คอมมิชชั่น + OT (รายได้รวมไม่ต่ำกว่า , บาท) - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผิวพรรณทรีทเม้นท์ต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าที่มารับบริการ- นำเสนอการขายคอร์สความงามแก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการในร้าน .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป.บุคลิกภาพผิวพรรณดี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการ.มีประสบการณ์งานขาย ประสบการณ์การขายคอร์สความงาม ขายเครื่องสำอางค์มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- Incentive- Commission- OT- ประกันสังคม- ยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม princess-beauty -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณชวิตา]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ คุณชวิตา โทร - - สอบถาม บริษัท ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด์ สปา จำกัด ซอยลาดพร้าว (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


นักกายภาพบำบัด สาขาทาวน์อินทาวน์ (ปาวิตา คลินิกกายภาพบำบัด)

...ตา คลินิกกายภาพบำบัด) Share บริษัท ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด์ สปา จำกัด นักกายภาพบำบัด สาขาทาวน์อินทาวน์ (ปาวิตา คลินิกกายภาพบำบัด) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน เงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าหัตถการ ตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายตามปัญหาอาการที่ตรวจพบ พร้อมกับให้คำแนะนำทรีทเม้นท์ให้เหมาะสมกับปัญหา ทำหัตถการด้านกายภาพบำบัดร่วมกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.จบปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด (ด้านสปอร์ต คลินิก).มีใบประกอบโรคศิลป์ กายภาพบำบัด.บุคลิกภาพดีชื่นชอบงานด้านบริการ.มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร.มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- Incentive- Commission- OT- ประกันสังคม- ยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม princess-beauty -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณชวิตา]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ คุณชวิตา โทร - - สอบถาม บริษัท ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด์ สปา จำกัด ซอยลาดพร้าว (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวง...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) สาขาสุขุมวิท 33

...พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) สาขาสุขุมวิท หางาน - บริษัท ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด์ สปา จำกัด พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) สาขาสุขุมวิท Share บริษัท ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด์ สปา จำกัด พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) สาขาสุขุมวิท พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน เงินเดือน + คอมมิชชั่น + OT + Incentive ดูแลการเงินรายรับของร้าน ดูแลสต๊อกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ จำหน่าย ในร้าน .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ด้านการบัญชี การเงิน).บุคลิกภาพผิวพฟรรณดี.รักงานบริการ ขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.ใช้ Internet โปรแกรม MS Office ได้ดี.ประสบการณ์ การทำงาน ปีขึ้นไป คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- Incentive- Commission- OT- ประกันสังคม- ยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม princess-beauty -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณชวิตา]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ คุณชวิตา โทร - - สอบถาม บริษัท ปริ๊นเซส บิวตี้ แอนด์ สปา จำกัด ซอยลาดพร้าว (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขต...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2561


พนักงานส่งเอกสาร

...พนักงานส่งเอกสาร หางาน - บริษัท เยนเนอรัล แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด พนักงานส่งเอกสาร Share บริษัท เยนเนอรัล แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด พนักงานส่งเอกสาร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน เงินเดือน+น้ำมัน (ตามที่ตกลงกัน) พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, รับเช็ค, วางบิล อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .ขยันอดทน.ตรงต่อเวลา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เยนเนอรัล แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / ซอยรามคำแหง (เทพลีลา แยก ) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร --, -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 113 หน้า หน้าถัดไป >>