Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางแค แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า-สโตร์

...คลังสินค้า-สโตร์ บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ตำแหน่ง คลังสินค้า-สโตร์ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ลักษณะการทำงาน .ดูแลสต๊อกเครื่องมือช่าง .เช็คสต๊อกเครื่องมือช่างสั่งซื้อเครื่องมือต่างๆได้ .ตัดสต๊อกผ่านคอมพิวเตอร์ .สามารถขับรถไปซื้ออะไหล่ หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิปวช-ปวส .มีความรู้ด้านอีเลคโทรนิค,ด้านไฟฟ้า.มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์ช่าง.ขับขี่ยานพาหนะได้.สามารถวางแผนงานในการจ่ายงานได้.มีความรู้ด้านโปรแกรม Windows เช่น World , Excel.ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านสโตร์ช่างจะพิจารณาพิเศษ(บวกค่าตำแหน่งงาน) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .มีชุดยูนิฟอร์มให้ .มีประกันสังคม .เงินเดือนประจำ+ค่าโอที+เบี้ยขยัน+โบนัสประจำปีตามสัดส่วน .มีท่องเที่ยวประจำปี .มีตรวจรักษาโรคประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Marketing

...Marketing บริษัท วิทวี จำกัด ตำแหน่ง Marketing ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน - วางแผน / บริหารจัดการ/วัดผล/ พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด - จัดสรร/ดูแลกิจกรรมทางการตลาดช่องทาง online / offline - วางแนวทางสื่อโฆษณา - จัดทำ/บริหาร content /post ต่างๆ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด เท่านั้น.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทำ digital marketing / การใช้ digital marketing tools / Social media ต่างๆ.มีประสบการณ์ด้านงานขาย/งานการตลาด/งานวารสารสื่อสิ่งพิมพ์ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทconsult marketing agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดกว้าง รักการเรียนรู้.อายุ ปีแต่ไม่เกิน ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ค่าน้ำมัน/ค่า/ค่าที่พักกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด - ประกันสัง...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการบัญชี

...ีต่าง ๆ .ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง .จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.) ภงด. , ภงด. , ภงด. , สปส. - .จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ .บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ .จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง .บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ .จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ จัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน .ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว .จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบอนุมัติ .จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา .จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร .ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย ปี .อายุ - ปี.มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีกระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี.ขยัน มีความรับผิดชอบสูง.มีทักษะด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดีกระตือรือร้น ขยัน อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี.ขยัน มีความรับผิดชอบสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โฟร์แมน

...โฟร์แมน บริษัท วิทวี จำกัด ตำแหน่ง โฟร์แมน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะการทำงาน .วางแผนการทำงานก่อสร้าง .ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาแผนงาน .ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กร .รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ .งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .คุมงานตามโซนที่ได้รับผิดชอบ หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ - ปีขึ้นไป.ปวส - ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา ก่อสร้างเท่านั้น.สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการ ย้ายโครงการได้.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้.มีรถยนต์ส่วนตัว/มีความคล่องตัว ในการเดินทางดูงานหลายโครงการได้.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์Microsoft office/web browser/E-mail เบื้องต้น เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม . ประกันสังคม . ประกันสขภาพแบบกลุ่ม . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ....


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรโยธา

...วิศวกรโยธา บริษัท วิทวี จำกัด ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ,-, ลักษณะการทำงาน .วางแผนงานก่อสร้าง ควบคุมงาน กำกับงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด .บริหารการก่อสร้าง .จัดทำรายงาน การก่อสร้าง .ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตราฐานเสร็จตามกำหนดงวดงาน .อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้างเท่านั้น.มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto CAD.มีประสบการณ์ด้านการใช้งานโปรแกรม Tekla จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้.อายุ - ปี .มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม . ประกันสังคม . ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ . สวัสดิการช่วยเหลืออื่นๆ . ค่าน้ำมัน , ค่าที่พัก (กรณีต้องออกต่างจังหวัด) , ค่า .โบนัสประจำปี . วันหยุดประจำปี ทำงานวันจันทร์ - วันเ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการทั่วไป ประสานงาน พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

...้อ บริษัท วิทวี จำกัด ตำแหน่ง ธุรการทั่วไป ประสานงาน พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน ไม่จำกัด อัตรา ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะการทำงาน - ติดต่อประสานงานทั่วไป - ติดต่อ/คัดเลือก/ประเมิณ ร้านค้า จัดหาสินค้า ให้ได้ตามความต้องการมีคุณภาพ - ติดต่อ/คัดเลือก/ประเมิณ ผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง จัดหาการจ้างงาน ให้ได้ตามความต้องการมีคุณภาพ - ประสานงานกับฝ่ายออกแบบ/ฝ่ายผลิต/ฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต - ทำเอกสาร/รายงานจัดการ การเบิกงวดงานผู้รับเหมา/ผู้รับจ้าง หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร .สามารถเดินทางดูงานหลายโครงการ(มีสวัสดิการค่าเดินทาง).สามารถขับรถได้.ปวส.ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ก่อสร้างสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ครอบคลุมทุกด้านทั้ง งานวางผัง งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ ปีขึ้นไป.สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการ / ย้ายโครงการได้.มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์Microsoft office/web browser/E-mail/Auto CAD เบื้องต้น.มีความรับผิดชอบสูง/บุคลิกภาพดี/มนุษย์สัมพันธ์ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

...ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง บริษัท วิทวี จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะการทำงาน . วางแผน / บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย . วางแผนการจัดการบุคลากรในโครงการ หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร .ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ตั้งแต่ ปีขึ้นไป.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม.มีภาวะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง.มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม . ประกันสังคม . กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม . ค่าน้ำมัน / ค่า / ค่าที่พัก (กรณีไปพักต่างจังหวัด) .โบนัสประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Junior Architect

...Junior Architect บริษัท วิทวี จำกัด ตำแหน่ง Junior Architect ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน ไม่จำกัด อัตรา ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะการทำงาน - รับbriefจากลูกค้าร่วมกับทีมงาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาแบบ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ออกแบบ/เขียนแบบภายนอก-ภายใน - นำเสนอ/ดูแล/ติดตาม/ประสานงานกับลูกค้า - เข้าตรวจสอบ-ประสานงาน-ติดตามงานก่อสร้างในส่วนงานสถาปัตย์ หมวดงาน สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคางานเขียนแบบ/งานDrawing คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ - ปี ขึ้นไป.ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม/ออกแบบภายใน สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสถาปัตย์/ออกแบบภายใน/สายงานที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถด้านการนำเสนองาน.มีทักษะการใช้โปรแกรม AutoCAD/SketchUp/Photoshop.มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจบริการ เปิดกว้างทางความคิด มีความรับผิดชอบสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .ค่าน้ำมัน/ค่า/ค่าที่พักกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด .ประกันสังคม/ประกันส...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ประสานงานจัดซื้อ (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ)

...ประสานงานจัดซื้อ (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) บริษัท แฮปปี้ โฮม บิวเดอร์ จำกัด ตำแหน่ง ประสานงานจัดซื้อ (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย-หญิง อายุปีขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงวิธีรับสมัคร - สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com - โทรสอบถามเพื่อสมัครงานได้ที่ ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานใหญ่ กาญจนาภิเษก กทม) ด่วน

...พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานใหญ่ กาญจนาภิเษก กทม) ด่วน บริษัท แฮปปี้ โฮม บิวเดอร์ จำกัด ตำแหน่ง พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานใหญ่ กาญจนาภิเษก กทม) ด่วน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน หลาย อัตรา ระดับเงินเดือน ตามแต่ตกลง ลักษณะการทำงาน หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย/หญิง (ทุกสาขาวิชา).มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบดี.มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563