Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบางแค แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร

ธุรการฝ่ายขาย

...ธุรการฝ่ายขาย หางาน - บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ธุรการฝ่ายขาย Share บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ธุรการฝ่ายขาย เมษายน ระดับเงินเดือน ประสานงานภายในองศ์กรพิพม์เอกสารประสานงานการขาย .จบ ปวช. , ปวส. ขึ้นไป.สามารถประสานงานได้.มีความขยันอดทน.สามารถพิมพ์เอกสารได้ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงE-mail ; jutamasaxecompany.com , Tel - - สอบถาม บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ซอยกาญจนาภิเษก ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 11 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่สโตร์-

...เจ้าหน้าที่สโตร์- หางาน - บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่สโตร์ Share บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่สโตร์ เมษายน ๅ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท -จัดส่งสินค้าให้ตรงตาม PO.ลูกค้า-รับสินค้า ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับspec ที่สั่งซื้อ ตรงตามใบ PO.-ควบคุมการเบิก-จ่าย สินค้า-ตรวจเช็ค stock คงเหลือ .ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา.มีประสบการณ์ทำงาน ปีขึ้นไป.มีทักษะ วางแผนการจัดส่ง.สามารถสื่อสารแลประสานงานกับผู้อื่นได้ดี.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.มีทักษะทางด้านงานไฟฟ้า.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นบานได้ดี ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ซอยกาญจนาภิเษก ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561


เจ้าหน้าทีRD งานตัวอย่าง ( ด่วน.......มาก ) -

...เจ้าหน้าทีRD งานตัวอย่าง ( ด่วน.......มาก ) - หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด เจ้าหน้าทีR&D ,งานตัวอย่าง ( ด่วน.......มาก ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด เจ้าหน้าทีR&D ,งานตัวอย่าง ( ด่วน.......มาก ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ - รับทราบทําความเข้าใจวิเคราะห์แบบทีได้รับร่วมกับฝ่ายออกแบบ ฝ่ายขายฝ่ายผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าการผลิตของบริษัท ปรับปรุงแก้ไขแบบ - กําหนดรายละเอียด รูปแบบ ขนาด นํา้หนักให้ถูกต้องตามแบบขันตอนการผลิตแจ้งให้ผู้ทีเกียวข้องรับทราบ - ติดตามงานการผลิตชินตัวอย่างทุกขันตอนให้ไม่ให้เกิดปัญหา ตรงตามเวลาทีกําหนด - เสนอแนวทางพัฒนางานสินค้าใหม่ๆอย่างต่อเนืองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด .เพศ ชาย/หญิง .อายุ ปี ขึนไป .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครืองประดับ อืนๆ ทีเกียวข้อง .มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานทองคํารูปพรรณอย่างน้อย ปี ขึนไป.มีทักษะทางด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Rhino, Matrix, Jewel cad อืนๆ ทีเกียวข้อง ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึน...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที IE ( Industrial Engineering ) -

...เจ้าหน้าที IE ( Industrial Engineering ) - หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด เจ้าหน้าที IE ( Industrial Engineering ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด เจ้าหน้าที IE ( Industrial Engineering ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ - วิเคราะห์ขันตอนการทํางานในกระบวนผลิตสินค้า - จับเวลาหาค่ามาตรฐานในแต่ละขันตอน - จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพือใช้ในการคิดต้นทุนกระบวนการผลิต - นําเสนอแนวคิด หาวิธีการจัดสมดุลในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ - ตังเป้าหมายในกระบวนการผลิต ต่อ วัน ต่อ ทีม - ปรับปรุงวิธีการทํางาน เพือเพิมผลผลิตประสิทธิภาพในการทํางาน - สรุปรายงาน รายละเอียดต่างๆ ในกระบวนการผลิตประจําวัน / เดือน เพือรายงานต่อฝ่ายบริหาร . วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปี ขึนไป . มีประสบการณ์ด้านการทํางานในตําแหน่ง IE อย่างน้อย ปี ขึนไป . มีภาวะความเป็นผู้นําสูง มีความกระตือรือร้น ในหน้าทีการทํางาน . มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็ว .ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอืน เพือนํามาปรับใช้ในการปฎิบัติงาน . สามารถใช้เครืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมทีเกียวข้องได้เป็นอย่างดี ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค ...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


ช่างเครือง CNC รับสมัคร...........ด่วน ( สวัสดิการรายได้ดี ) -

...ช่างเครือง CNC รับสมัคร...........ด่วน ( สวัสดิการรายได้ดี ) - หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด ช่างเครือง CNC รับสมัคร...........ด่วน ( สวัสดิการ+รายได้ดี ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด ช่างเครือง CNC รับสมัคร...........ด่วน ( สวัสดิการ+รายได้ดี ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ - กํากับ ดูแล ควบคุมเครือง CNC ตามทีได้รับมอบหมาย - เขียนแบบชินงาน ตามทีได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม D . การศึกษาระดับ ปวช ปวส สาขาช่างกลโรงงาน อืนๆ ทีเกียวข้อง . สามารถเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม D ได้ดีพอสมควร .มีประสบการณ์ในการใช้เครือง Machining Center อย่างน้อย ปี ขึนไป ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ บาท - เบียขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม ช่วยเหลืออืนๆ - งานเลียงประจําปี / จัดนําเทียว - กีฬาประจําปี งานกิจกรรมอืนๆ - ตรวจสุขภาพประจําปี - สวัสดิการอืนๆ ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัด...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


เจ้าหน้าทีออกแบบเครืองประดับ Designer ( ด่วน....มาก )

...เจ้าหน้าทีออกแบบเครืองประดับ Designer ( ด่วน....มาก ) หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด เจ้าหน้าทีออกแบบเครืองประดับ / Designer ( ด่วน....มาก ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด เจ้าหน้าทีออกแบบเครืองประดับ / Designer ( ด่วน....มาก ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ * ออกแบบเครืองประดับตามรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับตลาด ลูกค้า ทังภายในต่างประเทศ * ประสานงาน, ติดตาม กับฝ่ายผลิตพิมพ์ตัวอย่าง ฝ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง * กําหนด, วางแผนงานออกแบบ สินค้าใหม่ ประจําปี, ไตรมาส ตามแนวโน้วของเทรนด์ ทังในต่างประเทศ .เพศ ชาย/หญิง .อายุ ปี ขึนไป .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการออกแบบเครืองประดับ อืนๆ ทีเกียวข้อง .มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบเครืองประดับอย่างน้อย ปี ขึนไป. มีทักษะทางด้านการออกแบบด้วยมือคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Jewel CAD, อืนๆ ทีเกียวข้อง .มีทักษะในเรืองเทรนด์ใหม่ๆ.มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้พอสมควร .มีประสบการณ์ด้านการขึนพิมพ์ตัวอย่างด้วยระบบ Computer, CNC, จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ . ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบทองคํารูปพรรณจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวั...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


Sales Executives รับสมัคร.....ด่วน ( สวัสดิการ รายได้ดีมาก )

...Sales Executives รับสมัคร.....ด่วน ( สวัสดิการ รายได้ดีมาก ) หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด Sales Executives รับสมัคร.....ด่วน ( สวัสดิการ + รายได้ดีมาก ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด Sales Executives รับสมัคร.....ด่วน ( สวัสดิการ + รายได้ดีมาก ) เมษายน ระดับเงินเดือน - หาลูกค้า รับออเดอร์ บริการลูกค้าทังลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ รับผิดชอบงานขายงานการตลาดทังหมด . เพศชาย หญิง อายุระหว่าง - ปี .วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาดสาขาอืนๆ ทีเกียวข้อง. มีประสบการณ์ทํางานทักษะด้านการขายอย่างน้อย ปี ขายจิวเวอร์รีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office อันได้แก่ Word, Excel, E-mail, Internet ได้อย่างคล่องแคล่ว .มีความซือสัตย์ รับผิดชอบในงาน .ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี .มีไหวพริบ มนุษย์สัมพันธ์ดี .มีใบขับขีรถยนต์ มีรถยนต์ส่วนตัว ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ บาท - เบียขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม ช่วยเหลืออืนๆ - งานเลียงประจ...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก...... ) -

...จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก...... ) - หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก...... ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด จป.วิชาชีพ ( รับสมัครด่วนมาก...... ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ - จัดการวางแผนงานด้านความปลอดภัย ร่วมกําหนดแนวทางมาตราฐานความปลอดภัย ให้คําปรึกษา แนะนําสนับสนุนทางด้านเทคนิคเกียวกับ ความปลอดภัย - ร่วมสอบสวนแก้ปัญหา รวมถึงหาแนวทางในการป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ .ชาย หญิง อายุ ขึนไป . วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการความปลอดภัย สาขาอืนๆ ทีเกียวข้อง .สามารถวางแผนกําหนด หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานได้ .มีภาวะความเป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้านําเสนอ ไหวพริบดี .มีความซือสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา .ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ทํางาน ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ บาท - เบียขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม ช่วยเหลืออืนๆ - งานเลียงประจําปี / จัดนําเท...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


พนักงานฝ่ายผลิต ( สวัสดิการ รายได้ ดีมาก ) -

...พนักงานฝ่ายผลิต ( สวัสดิการ รายได้ ดีมาก ) - หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต ( สวัสดิการ + รายได้ ดีมาก ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต ( สวัสดิการ + รายได้ ดีมาก ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ - ปฎิบัติงานในฝ่ายผลิต - ดูแลรักษาความสะอาดพืนทีปฏิบัติงาน - ตรวจสอบชินงานให้ถูกต้อง ก่อนส่งให้หน่วยงานถัดไป .เพศ ชาย/หญิง .วุฒิการศึกษา ป. ขึนไป. สามารถทําโอทีได้ เข้ากะได้ .มีความรับผิดชอบต่อหน้าที กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ ซือสัตย์ ตรงต่อเวลา .หากมีประสบการณ์ด้านงานจิวเวอร์รี, งานทําทอง งานอืนๆ ทีเกียวข้องกับเครืองประดับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ .เงินเดือนตามประสบการณ์ความสามารถ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ บาท - เบียขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม ช่วยเหลืออืนๆ - งานเลียงประจําปี / จัดนําเทียว - กีฬาประจําปี งานกิจกรรมอืนๆ - ตรวจสุขภาพประจําปี - สวัสดิการอืนๆ ฯลฯหมายเหตุ * ทํางานวันจันทร์ - เสาร์ * หยุดวันอาทิตย์ เข้ างานเวลา ...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561


Sales Support ( รายได้ สวัสดิการ ดีมาก ) -

...Sales Support ( รายได้ สวัสดิการ ดีมาก ) - หางาน - บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด Sales Support ( รายได้ + สวัสดิการ ดีมาก ) Share บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด Sales Support ( รายได้ + สวัสดิการ ดีมาก ) เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ - ประสานงานเชลล์, ลูกค้า ฝ่ายผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ติดตามสินค้าต่างๆ ให้ส่งมอบตามวันเวลาทีได้กําหนด - จัดทําเอกสารส่งสินค้า ( ใบส่งของต่างๆ ) - จําทําสต๊อคสินค้า ในแผนก - รับออร์เดอร์ลูกค้า - เปิดบิลขาย - งานด้านเอกสารต่างๆ ของฝ่ายขาย อืนๆ ทีได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง .อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาด อืนๆ ทีเกียวข้อง .มีความขยัน, อดทน, กระตืนรือร้น, สู้งาน ไหวพริบดี . มีความพืนฐานภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ ( พูด/อ่าน/เขียน ).มีประสบการณ์ด้านประสานงานขายอย่างน้อย ปี ขึนไป ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ - โบนัสประจําปี ( หลายเดือน ) - อาหารฟรี วันละ มือ - ประกันสังคม - ปรับเงินขึนประจําปี - เงินช่วยเหลือค่าหอพัก - ค่ากะ วันละ บาท - เบียขยัน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินกู้ยืม ช่วยเหลืออืนๆ - งานเลียงประจําปี / จัดนําเทียว - กีฬาประจําปี งานกิจก...


กรุงเทพมหานคร 09 เมษายน 2561