Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตบวรนิเวศ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ

...เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ กันยายน ระดับเงินเดือน - สำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุพร้อมวิเคราะห์ลักษณะการเกิดเหตุ .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง.มีใบอนุญาตขับขี่ มีรถจักรยานยนต์ รู้จักเส้นทางใน กทม..มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ คล่องตัว ควบคุมอารมณ์การทำงานภายใต้แรงกดดันที่สูงได้.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง) กันยายน ระดับเงินเดือน - .ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ .ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


ระยอง 18 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - . ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ . ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ฉะเชิงเทรา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


ฉะเชิงเทรา 30 สิงหาคม 2561


ผู้จัดการการตลาด1

...ผู้จัดการการตลาด หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการตลาด Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการตลาด สิงหาคม ระดับเงินเดือน - . วางแผนบริหารการจัดการ ควบคุมดูแล ประสานงานภายในทีมงานให้สามารถปฏิบัติบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด. จัดสรรกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รักษาขยายฐานลูกค้า เพื่อให้ยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า .ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดธุรกิจประกันภัยอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ประมาณ ปีขึ้นไป.มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด มีทักษะการนำเสนอ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร ก...


กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจตัวแทน)1

...Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจตัวแทน) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - .ให้บริการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความคุ้มครอง บริการหลังการขายให้กับ ตัวแทน.วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนงานกระตุ้นยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด.จัดทำรายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนกลยุทธ์สำหรับการดำเนินงานต่อไป.สร้างความสัมพันธ์ประสานงานการจัดกิจกรรมระหว่างบริษัทกับตัวแทน.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กร .อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานการตลาดในธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม มี Service Mind สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี.มีมนุษย์สัมพันธ์ คล่องตัว มีทักษะในการจัดการงานตามมอบหมาย.มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาสระบุรี)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาสระบุรี) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาสระบุรี) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาสระบุรี) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - . ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ. ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สระบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


สระบุรี 08 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาอยุธยา)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาอยุธยา) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาอยุธยา) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาอยุธยา) สิงหาคม ระดับเงินเดือน - . ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ . ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ พระนครศรีอยุธยา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


พระนครศรีอยุธยา 08 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์ - Tele-marketing Officer 1

...เจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์ - Tele-marketing Officer หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาดทาง - Tele-marketing Officer Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่การตลาดทาง - Tele-marketing Officer กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - . เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม. โทรขายประกันภัยแก่ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย. แนะนำรายการส่งเสริมการขายที่มีแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย .วุฒิ ปวส.ขึ้นไป อายุ - ปี.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการเจราสื่อสารการนำเสนอที่ดี พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ - Call Center Officer1

...เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ - Call Center Officer หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ - Call Center Officer Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ - Call Center Officer กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - . บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ . ให้คำแนะนำด้านสินไหมรถยนต์ให้บริการข้อมูลทั่วไป .วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา.อายุ - ปี.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถประสานงานได้เป็นอย่างดี.มีทัศนคติในการทำงานเป็นทีม มีใจรักการบริการ.สามารถทำงานแบบหมุนเวียนเป็นกะได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาเชียงใหม่)1

...เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาเชียงใหม่) หางาน - บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาเชียงใหม่) Share บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาเชียงใหม่) มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . ตรวจสอบสำรวจอุบัติเหตุ . ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ตลอดจนการประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง จนสิ้นสุดกระบวนการด้านสินไหมทดแทน .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขาประกันภัย สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เชียงใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- ...


เชียงใหม่ 25 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 6 หน้า หน้าถัดไป >>