Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ-

...พนักงานขับรถ- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ เมษายน ระดับเงินเดือน - - ปฎิบัติงานขั้นต้นในการขับรถยนตร์ บำรุงรักษษความสะอาด- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน.ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทในความผิดลหุโทษไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561


Admin ด่วน

...Admin ด่วน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin ด่วน เมษายน ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จ .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเลขานุการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี.มีความยืดหยุ่นมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ของงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561


ช่างภาพ

...ช่างภาพ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างภาพ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างภาพ เมษายน ระดับเงินเดือน ถ่ายภาพจัดองค์ประกอบภาพคิดรูปแบบการถ่ายภาพกับลักษณะของงานอื่น ๆ .มีใจรักในงานถ่ายภาพ งานศิลปะ.มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง.มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพได้.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะ.มีความอดทน ใจเย็นเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561


พนักงานทั่วไป -

...พนักงานทั่วไป - หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป เมษายน ระดับเงินเดือน - ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ตามคําสั่งของหัวหน้างาน ผู้มีอํานาจในการสั่งการ- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .ซื่อสัตย์ .ขยัน อดทน.ไม่เกรี่ยงงาน .กระตือรือร้น ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี เมษายน ระดับเงินเดือน บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชีทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน ธุรกรรมทางการเงิน- ทำงบดุล รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน .ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561


พนักงานบัญชี (ลูกหนี้)1

...พนักงานบัญชี (ลูกหนี้) หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานบัญชี (ลูกหนี้) Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานบัญชี (ลูกหนี้) เมษายน ระดับเงินเดือน , .บันทึกการรับชำระบัญชีลูกค้า .ตรวจติดตามปัญหาการเก็บบัญชีของผู้แทนขายจากใบรับบิล.เคลียร์ปัญหาผู้แทนขายตอนเข้าสำนักงาน.ตรวจนับความถูกต้องประทับตราชื่อ กก.ผจก.ลงในใบเสร็จ ทุกฉบับเพื่อผู้แทนขายนำไปใช้.จัดเก็บสำเนาเล่มใบเสร็จที่ผู้แทนขายใช้แล้วส่งฝ่ายบัญชี .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี - การเงิน .มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร .ปรับเงินเดือนประจำปี.โบนัสประจำปี.ประกันสังคม.ยูนิฟอร์มพนักงาน.วันหยุดพักผ่อนประจำปี วัน.เงินช่วยเหลือบิดา มารดาเสียชีวิต.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหาน...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561


Demand Planning

...ับเงินเดือน ตามตกลง+ค่าประสบการณ์ บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน Supply chain operations cost saving.-วางแผนพยากรณ์ยอดขายให้ถูกต้องแม่นยำ-ควบคุมสินค้าให้เพียงพอกับการขายให้สินค้าไม่ขาดเกิน ประหยัดต้นทุน-บริหารจัดการเรื่อง Inventory management - safety stock planning - Dead stock - การจัดเก็บสินค้าคงเหลือ-เป็นผู้ช้วยผู้จัดการร้านด้านการจัดการข้อมูล รายงาน วิเคราะห์ข้อมูล-เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ดูแลตรวจสอบงานตามระบบต่างๆ-ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ .เพศ หญิง / ชาย.อายุ ปี .สามารถใช้ Ms.Office เบื้องต้นได้เช่น Excel Word Power Point ได้.ปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง .ขึ้นไปมีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ขึ้นไ.อัธยาศัยดี.ทนแรงกดดันได้สูง ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขต...


กรุงเทพมหานคร 06 เมษายน 2561


IT Support

...IT Support หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด IT Support Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด IT Support เมษายน ระดับเงินเดือน N/A .ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ. ปวส.-ป.ตรี.มีประสบการณ์ - ปี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , , - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 05 เมษายน 2561


บัญชีภาษี

...บัญชีภาษี หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด บัญชีภาษี Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด บัญชีภาษี เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความละเอียด รอบคอบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , , - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 05 เมษายน 2561


BrandMarketing Manager

...BrandMarketing Manager หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Brand&Marketing Manager Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Brand&Marketing Manager เมษายน ระดับเงินเดือน ดูแลบริหารจัดการ Brand&Marketing ขององค์กร / ให้คำปรึกษาแนะนำ Brand&Marketing ของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าใช้บริการ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ดีมาก.สามารถใช้ Excel , PPT.ป.ตรี-ป.โท การตลาด/บริหาร/อื่น ๆ เน้นประสบการณ์การตลาดทั้ง Off Line On Line.มี Service mild.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยก...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561