Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย ด่วน1

...พนักงานขาย ด่วน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย ด่วน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า . เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร.สุจริต มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า.ความจริงใจ.ตรงต่อเวลา.บริการด้วยใจ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ.มีความมั่นใจในตนเอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ค่าcommission ให้ -%- ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัส- ค่าเสื่อมสภาพรถ- ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 14 กรกฎาคม 2561


พนักงานสโตร์1

...พนักงานสโตร์ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานสโตร์ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานสโตร์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน . ทำการตรวจรับสินค้า จดบันทึก. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง เก็บรักษา . ดูแลความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า วัตถุดิบ . เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า ออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ . ตรวจตราดูแลพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ก่อนหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย . ทำบันทึกรายงานสินค่ฃ้าที่เข้าออกทั้งหมด . มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด .มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย .มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถ...


กรุงเทพมหานคร 14 กรกฎาคม 2561


พนักงานบัญชี

...พนักงานบัญชี หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี มิถุนายน ระดับเงินเดือน บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชีทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน ธุรกรรมทางการเงิน- ทำงบดุล รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท .อายุ - ปี .วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน.ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


พนักงานทั่วไป-

...พนักงานทั่วไป- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ตามคําสั่งของหัวหน้างาน ผู้มีอํานาจในการสั่งการ- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .ซื่อสัตย์ .ขยัน อดทน .ไม่เกรี่ยงงาน .กระตือรือร้น ดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


พนักงานขับรถ-

...พนักงานขับรถ- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ มิถุนายน ระดับเงินเดือน - - ปฎิบัติงานขั้นต้นในการขับรถยนตร์ บำรุงรักษษความสะอาด- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน.ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทในความผิดลหุโทษไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


Admin

...Admin หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin มิถุนายน ระดับเงินเดือน ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จ .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเลขานุการ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง .มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี .มีความยืดหยุ่นมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ของงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


พนักงานขาย ด่วน1

...พนักงานขาย ด่วน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน - . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า . เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร.สุจริต มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า.ความจริงใจ.ตรงต่อเวลา.บริการด้วยใจ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ.มีความมั่นใจในตนเอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ค่าcommission ให้ -%- ประกันสังคมเติม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัส- ค่าเสื่อมสภาพรถ- ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แม่บ้าน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แม่บ้าน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย . มีทักษะในการทำความสะอาด.รักงานบริการ.ละเอียด รอบคอบ.รักความสะอาด.มีความซื่อสัตย์.รับผิดชอบต่อหน้าที่.ขยัน มีระเบียบวินัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


ช่างภาพ

...ช่างภาพ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างภาพ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างภาพ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ถ่ายภาพจัดองค์ประกอบภาพคิดรูปแบบการถ่ายภาพกับลักษณะของงานอื่น ๆ .มีใจรักในงานถ่ายภาพ งานศิลปะ.มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง.มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพได้.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะ.มีความอดทน ใจเย็นเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


ผู้จัดการแผนกธุรการและอาคารสถานที่

...อให้งานสำเร็จตามกำหนดวางแผน กำหนดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพควบคุมดูแลงานบริการอาคาร สถานที่ เช่น ความสะอาด อุปกรณ์สำนักงาน การซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เป็นต้น เพื่อจัดเตรียมความพร้อมทางด้านธุรการสำนักงานควบคุมดูแลงานธุรการเอกสาร การต่อสัญญาต่างๆ เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามกำหนดเวลาควบคุมดูแลการประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปด้วยความราบรื่นควบคุมดูแลงานโครงการทางด้านการปรับปรุงอาคารสำนักงาน งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามแผนงานเป้าหมายที่กำหนดควบคุมดูแลงานประสานงาน รับส่งเอกสาร เพื่อให้บริการงานสำนักงานแก่ส่วนงานต่างๆในองค์กรควบคุมดูแลทรัพย์สินส่วนกลางขององค์กร เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น เพื่อดูแลป้องกันความเสียหาย ให้พร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอสรุปวิเคราะห์รายงานการดำเนินงาน รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแผนก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ในผู้จัดการอย่างน้อย ปี ขึ้นไป.ทำงานเชิงรุก คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถวางระบบการทำงานของแม่บ้าน ช่างอาคาร แมสเซ็นเจอร์ได้.มีการบริหารงานที่ดี คิดเป็นระบบ.เริ่มงานได้ทันที ...


กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561